Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Organització

Organització

Els òrgans de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) són l’Assemblea General, la Junta de Govern i el Deganat.

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del CEC i està formada per la totalitat de les persones col·legiades en exercici dels seus drets, les quals poden assistir amb veu i vot a les reunions.

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector del CEC.

Formen part de la Junta de Govern el Deganat, el Vicedeganat, la Presidència de la seu de Girona, la Presidència de la seu de Lleida, la Presidència de la seu de Tarragona, la Secretaria, la Tresoreria, la Intervenció de Comptes i dotze vocalies.

Tots els membres de la Junta de Govern exerceixen el seu càrrec amb caràcter gratuït i no onerós.

La Junta de Govern es reuneix com a mínim un cop al mes (a excepció del mes d’agost) i és presidida pel Deganat, que és l’òrgan unipersonal superior de govern i de representació del CEC.

La Junta de Govern, a proposta del Deganat, nomena a tres persones col·legiades com a consellers, els quals exerceixen les funcions consultives que els siguin demanades i poden ser convocats a les reunions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.

El Comitè de Normativa i Ètica Professional

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) del CEC és l’òrgan col·legiat que té per objectiu l’estudi del desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i professional i que són d’obligat compliment per a les persones col·legiades. També estudia la tramitació dels expedients disciplinaris, de les reclamacions i queixes dels usuaris i de les sol·licituds d’empara.

El CNEP està constituït per entre 10 i 20 persones col·legiades amb la consideració de vocals designades per la Junta de Govern. La seva presidència l’ostenta una persona col·legiada que gaudeix de prestigi professional i vàlua reconeguda, designada també per la Junta de Govern.

Les Comissions Col·legials

El CEC s’organitza funcionalment en comissions col·legials de caràcter especialitzat, a través de les quals manté connectats amb la Corporació els àmbits i les dimensions sectorials que afecten el desenvolupament de la professió.

Les Comissions col·legials són presidides per un membre de la Junta de Govern o una persona delegada.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA