Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Registre de Societats Professionals

Contingut

D'acord amb el que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, s'han de constituir com a tals aquelles societats que tinguin per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional. La pròpia llei considera que "activitat professional" és aquella que per al seu desenvolupament es requereix titulació universitària oficial i inscripció en el corresponent Col·legi Professional.

Per tant, aquells economistes/titulats mercantils que prestin els seus serveis professionals a través d'una societat, caldrà que es constitueixin com a societat professional. Per adaptar-se a la llei de societats professionals cal realitzar els següents passos:

  1. Reformar els Estatuts.

  2. Cada soci professional haurà de demanar un certificat de col·legiació al seu Col·legi Professional, en el que s'acrediti que està habilitat per a l'exercici de la professió i que no té cap causa d'incompatibilitat per exercir la professió. Per demanar aquest certificat podeu fer clic aquí. Aquest certificat s'haurà d'entregar al Notari autoritzant de la escriptura de constitució de la societat.

  3. Elevar a públic l'acord d'adaptació a la Llei de Societats Professionals en el que es recullin els nous estatuts.

  4. Inscriure l'escriptura al Registre Mercantil.

  5. Un cop l'escriptura s'inscrigui en el Registre Mercantil, serà aquest Registre qui d'ofici comunicarà al Col·legi Professional la pràctica de la inscripció. Per tant, serà el Col·legi d'Economistes de Catalunya qui es posarà en contacte amb el/s soci/s per comunicar-los que la societat ha quedat inscrita en el Registre de Societats Professionals del Col·legi, moment en què la societat estarà habilitada per exercir la professió d'economista/titulat mercantil.

     

Per a les societats professionals s'ha establert un escalat de quotes en funció del nombre de treballadors (quota de manteniment - import anual):

10 treballadors o menys: 210€

11-50 treballadors: 320€

51-100 treballadors: 450€

Més de 100 treballadors: 600€

Quota d'alta: 105€

Podeu consultar el directori de societats professionals inscrites fent clic aquí.

Podeu consultar el reglament de les societats professionals del Col·legi d'Economistes de Catalunya i consultar la fitxa d'alta que s'ha d'emplenar un cop rebuda la comunicació del registre mercantil corresponent. Aquí trobareu també l'Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA