Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Conveni signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Conveni signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Contingut

Més Informació

Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la presentació de comptes anuals en nom de fundacions privades per mitjà de documents informàtics amb les corresponents signatures electròniques reconegudes

La Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres (DOGC número 4641, de 31 de desembre) va modificar l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, en virtut del qual a partir del 30 de març de 2006 els comptes anuals de les fundacions s'han de presentar telemàticament per mitjà de document informàtic garantit amb signatura electrònica reconeguda.

Per aquest motiu el Col·legi d'Economistes de Catalunya ha signat un acord amb el Departament de Justícia que disposin de la certificació electrònica com a economista que expedeix la nostra corporació -podeu consultar en el nostre web la característica i com sol·licitar la signatura digital- a presentar i abonar la taxa corresponent per via telemàtica, en representació de fundacions privades, els comptes anuals de cada exercici, en els supòsits i amb les condicions establertes en la normativa corresponent.

Aquesta via d'actuació no allibera al patronat de les fundacions de conservar en la seu fundacional els comptes anuals degudament signats tal com estableix la normativa vigent. Cal, a més, que aquests comptes anuals constin degudament transcrits en el llibre d'actes de la fundació juntament amb l'acta del dia en què es va acordar la seva aprovació. El fet que, d'acord amb la via d'actuació indicada es requereixi una única signatura electrònica dels comptes (la del professional), ho és als únics efectes de la tramesa per via digital al Protectorat.

Pel professional i sens perjudici de les obligacions legals de les fundacions respecte a la signatura dels comptes anuals, hauran de tenir la representació de les entitats jurídiques en nom de les quals actuen, en els termes de l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Podeu consultar el conveni, que conté els requeriments necessaris, les obligacions a complir per a professional així com un model d'autorització a signar pels representants de les fundacions. El Departament de Justícia podrà instar, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquesta representació.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA