Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Preguntes freqüents d’Administradors Concursals

Contingut

Aquest document consta de dos apartats en els que podreu trobar respostes les següents preguntes:

a) Preguntes freqüents en relació a la inscripció de les persones físiques.

 1. Amb la reforma de la Llei Concursal quins requisits he de complir per poder accedir al llistat d'enguany i següents?

 2. Si jo ja estava inscrit d'altres anys, és necessari que renovi la meva sol·licitud?

 3. Per demostrar que disposo de cinc anys d'experiència professional amb especialització demostrable en matèria concursal, és necessari que porti, com a mínim, 5 anys de col·legiació? Què s'entén per experiència demostrable? És necessari haver estat 5 anys col·legiat?

 4. En el cas que encara no hagi participat en cap concurs, com puc demostrar que tinc experiència?

 5. Puc adjuntar un currículum vitae?

 6. He vist que el model de currículum al que fa referència la pregunta anterior només consta d'una pàgina, i per poder indicar la meva formació i experiència necessitaré més espai. Puc adjuntar els fulls que necessiti?

 7. A part d'inscriure'm com a persona física vull inscriure també la meva societat. Com ho he de fer i quins requisits cal complir?

 8. Cal fer algun curs per inscriure'm?

 9. El Col·legi d'Economistes de Catalunya organitzarà algun curs sobre administració concursal?

 10. Cal aportar una pòlissa de responsabilitat civil per inscriure'm? Puc subscriure la pòlissa a través del Col·legi d'Economistes de Catalunya?

 11. Com puc fer la sol·licitud d'alta en el llistat d'administradors concursals?

 12. El meu despatx professional està a Girona. Em puc inscriure també a Barcelona, Tarragona i Lleida?

 13. Quin és el termini d'inscripció per als llistats d'administradors concursals d'enguany?

 14. Quan s'enviaran les llistes d'administració concursal als Jutjats Mercantils?

 15. Un cop hagi fet la inscripció, com puc saber si estic inscrit?

 16. És necessari renovar cada any la meva sol·licitud?

b) Preguntes freqüents en relació a la inscripció de les persones jurídiques.

 1. Jo sóc soci/treballador en una societat professional que es troba inscrita al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Em puc inscriure també com a persona jurídica?

 2. Acabo de constituir una societat professional per poder inscriure'm al llistat. Com puc inscriure la societat al Col·legi d'Economistes de Catalunya per a que pugui constar en el llistat d'enguany?

 3. Treballo a Barcelona en una sucursal d'una societat professional amb domicili professional principal a Madrid. Puc indicar a la meva sol·licitud d'accés com a persona física que treballo a través d'aquesta societat?

 4. Jo soci/treballador d'una societat no adaptada a la Llei de Societats Professionals, puc inscriure'm també com a persona jurídica?

 5. Cal que les persones jurídiques aportem un currículum?

 6. He vist que el model de presentació de persona jurídica al que fa referència la pregunta anterior només consta d'una pàgina i necessito més espai. Puc adjuntar els fulls que necessiti?

 7. Com puc fer la sol·licitud d'alta com a persona jurídica en els diferents llistats?

a) En relació a la inscripció de les persones físiques

 

1.- ¿Amb la reforma de la Llei Concursal quins requisits he de complir per poder accedir al llistat per als anys 2012 i següents?

D'acord amb l'article 27è de la Llei Concursal és necessari que siguis economista, titulat mercantil o auditor de comptes i que disposis de cinc anys d'experiència professional, amb especialització demostrable en matèria concursal.

2.- Si jo ja estava inscrit d'altres anys, és necessari que renovi la meva sol·licitud?

Les sol·licituds es renoven automàticament.

3.- Per demostrar que disposo de cinc anys d'experiència professional, és necessari que porti, com a mínim, 5 anys de col·legiació? Què s'entén per experiència demostrable? És necessari haver estat 5 anys col·legiat?

No és necessari acreditar que has estat 5 anys col·legiat per demostrar la experiència.

Estem davant un concepte indeterminat, donat que el legislador no ha marcat cap cànon. Es pot considerar que la especialització demostrable es pot obtenir, bé a través de la experiència pràctica, bé a través d'un curs de formació en matèria concursal que estigui especialment vinculat a la part econòmico-financera del concurs amb coneixements en gestió d'empreses.

Els Jutges Mercantils ens han indicat que, a més a més de l'anterior, es pot considerar experiència demostrable l'acreditació d'haver tramitat 1-2 concursos o bé més de 3.

4.- Encara no he participat en cap concurs però he fet diferents cursos especialitzats en administració concursal, ¿podré actuar com administrador concursal si m'inscric al llistat?

Els jutges valoraran tant la formació en matèria concursal com la participació en concursos com auxiliat delegat.

Si bé la Llei Concursal estableix que per concursos ordinaris el Jutge haurà de designar a aquells que acreditin la seva participació com administradors o auxiliars delegats en altres concursos ordinaris, o, com a mínim, tres concursos abreujats, hi ha altres supòsits en que el Jutge podrà nomenar una administració concursal única designant auxiliars delegats, com és el cas de l'article 27.4.5.

Igualment, l'article 31è estableix que serà obligatori el nomenament d'un administrador concursal quan es tracti d'empreses amb establiments dispersos per tot el territori; empreses de gran dimensió; quan es sol·liciti pròrroga per a la emissió de l'informe.

5.- ¿Puc adjuntar un currículum vitae?

Si, de fet és un extrem que els Jutges han demanat de forma expressa a les Corporacions Professionals. No obstant, només pots adjuntar el model de currículum que trobaràs a la web del Col·legi d'Economistes de Catalunya o bé que et pots descarregar per a complimentar-lo fent click aquí.

En qualsevol cas, recorda que aportar aquest currículum és totalment voluntari.

6.- He vist que el model de currículum al que fa referència la pregunta anterior només consta d'una pàgina, i per poder indicar la meva formació i experiència necessitaré més espai. Puc adjuntar els fulls que necessiti?

No, és molt important que et limitis a fer servir el model i omplis l'espai que està marcat, donat que així ens ho han demanat els Jutges Mercantils.

Pensa que els Jutges volen accedir a una informació resumida de l'experiència de l'administrador concursal, no volen saber tota la seva trajectòria professional des dels seus inicis.

7.- A part d'inscriure'm com a persona física vull inscriure també la meva societat. Com ho he de fer i quins requisits cal complir?

Per consultar aquesta informació ves a l'apartat b).

8.- Cal fer algun curs per inscriure'm?

No és un requisit d'admissió, però d'acord amb el que ens han indicat els Jutges Mercantils, es pot entendre que es disposa de especialització demostrable en matèria concursal si s'ha realitzat un curs sobre aquesta matèria.

9.- El Col·legi d'Economistes de Catalunya organitzarà algun curs sobre administració concursal?

El Col·legi d'Economistes cada any realitza un curs d'Administració Concursal conjuntament amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i altres institucions.

Quan es disposi de dades concretes s'informarà a través de la web del Col·legi.

10.- Cal aportar una pòlissa de responsabilitat civil per inscriure'm? Puc subscriure la pòlissa a través del Col·legi d'Economistes de Catalunya?

No cal aportar pòlissa de responsabilitat civil per donar-se d'alta en el llistat, però si que és necessari que en disposis d'una, que puguis aportar en cas que et sigui requerida bé pel Col·legi o bé pels Jutges.

En aquest sentit cal que tinguis en compte que el Real Decret 1333/2012 regula l'assegurança de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals

El Col·legi d'Economistes de Catalunya té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil amb Zurich, la qual inclou la possibilitat de cobrir també les actuacions com administrador concursal.

Per més informació sobre la pòlissa, us podeu posar en contacte directament amb GDS al telèfon 93 505 33 33 i identificar-vos com a col·legiats.

11.- Com puc fer la sol·licitud d'alta en el llistat d'administradors concursals?

Com és habitual en tots els llistats, cal que ho facis a través de la pàgina web del Col·legi.

Un cop hagis omplert la sol·licitud on line, caldrà que la imprimeixis i la signis i la facis arribar al Col·legi d'Economistes de Catalunya per fax (93 416 16 04) o bé per escanejada per correu electrònic a cec@coleconomistes.cat.

Si ho desitges, conjuntament amb l'enviament de la sol·licitud al Col·legi també ens pots fer arribar el teu currículum en cas de persona física i/o bé la presentació en cas de persona jurídica. Recorda que enviar el currículum i/o la presentació és voluntari.

12.- He canviat de despatx professional i m'agradaria canviar el domicili que consta en el llistat. Com puc modificar les meves dades? I per donar-me de baixa?

Pots canviar les teves dades o bé demanar la baixa a través de la pàgina web del Col·legi.

Un cop hagis omplert la sol·licitud on line, caldrà que la imprimeixis i la signis i la facis arribar al Col·legi d'Economistes de Catalunya per fax (93 416 16 04) o bé escanejada per correu electrònic a cec@coleconomistes.cat. Les inscripcions no seran efectives fins que l'Administració del Col·legi no rebi la sol·licitud degudament signada i sigui validada a l'aplicatiu.

13.- El meu despatx professional està a Girona. Em puc inscriure també a Barcelona, Tarragona i Lleida?

Si, sempre que a més disposis d'una oficina en alguna localitat dins l'àmbit de competència territorial del Jutjat (art 31).

14.- Quin és el termini d'inscripció per als llistats d'administradors concursals del 2012?

Les sol·licituds d'accés es poden presentar en qualsevol moment de l'any, però si vols que el teu nom s'inclogui en el llistat que s'entregarà a finals de desembre per a l'any 2013, cal que facis divendres 16 de novembre. Passada aquesta data, s'inscriurà a la persona sol·licitant en els llistats per a l'any 2014 i així constarà en la web del Col·legi, tot i que els llistats no s'entregaran fins el mes de desembre.

No obstant, aquelles persones que estiguin inscrites podran demanar al Col·legi d'Economistes de Catalunya que els expedeixi un certificat que acrediti la seva inscripció, per si és del seu interès entregar-ho personalment als Jutges Mercantils. Per sol·licitar el certificat cal que envieu un correu electrònic a l'adreça: cec@coleconomistes.cat

15.- Un cop hagi fet la inscripció, com puc saber si estic inscrit?

Pots consultar la relació d'inscrits fent clik aquí.

16.- Es necessari renovar cada any la meva sol·licitud?

No, si sol·licites l'alta passaràs a constar cada any en el/s llistat/s en que t'hagis inscrit sense necessitat de renovar la teva sol·licitud. Només causaràs baixa si és dona una de les següents circumstàncies:

 • Baixa voluntària comunicada per escrit abans del 30 de novembre de l'any anterior al que es vulgui causar la baixa.

 • Pèrdua de la condició de col·legiat.

 • Declaració judicial ferma d'incapacitat.

 • Defunció.

 • Inhabilitació d'un any o superior per a l'exercici professional, com a conseqüència del compliment d'una sanció disciplinària.

Igualment, la persona causarà baixa si és separada del càrrec pel Jutge o bé si així ho acorda el Comitè de Normativa i Ètica Professional com a mesura cautelar un cop s'ha incoat un expedient disciplinari.

b) En relació a la inscripció de les persones jurídiques

1.- Jo sóc soci/sóc treballador en una societat professional que es troba inscrita al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Em puc inscriure també com a persona jurídica?

Si, sempre i quan compleixis amb els requisits que demana la Llei concursal, és a dir, ser una societat en la que s'integri, un advocat en exercici i un economista, titulat mercantil o auditor de comptes i que garanteixi la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les tasques d'administació concursal.

És necessari que les persones físiques que realitzin el concurs, ja siguin economistes, titulats mercantils, auditors o advocats, també compleixin els requisits que estableix per a persona física la llei concursal.

2.- Acabo de constituir una societat professional per poder inscriure'm al llistat. Com puc inscriure la societat al Col·legi d'Economistes de Catalunya per a que pugui constar en el llistat del 2012?

De conformitat amb l'article 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, les societats professionals s'inscriuen en els Col·legis Professionals corresponents al seu domicili professional a través de la comunicació a l'efecte del Registre Mercantil. Per tant, és el Registre qui comunica les inscripcions.

3.- Treballo a Barcelona en una sucursal d'una societat professional amb domicili professional principal a Madrid. Puc indicar a la meva sol·licitud d'accés com a persona física que treballo a través d'aquesta societat?

Si, les sucursals i filials d'una societat professional amb domicili dins l'àmbit territorial de Catalunya en les que, com a mínim, hi hagi un soci economista col·legiat al CEC, poden inscriure's a la secció de sucursals, filials i delegacions del Registre de Societats Professionals i sol·licitar l'alta en el llistat com a administradors concursals.

Per sol·licitar l'alta, és necessari que aportin els següents documents:

 • Fitxa d'alta de la societat.

 • Còpia de la escriptura de constitució o adaptació de la societat.

 • Document que acrediti que es disposa d'un domicili professional a Catalunya.

Aquestes societats estaran subjectes al pagament de les quotes establertes per la Junta de Govern per al Registre de Societats Professionals del Col·legi.

4.- Jo soci/treballador d'una societat no adaptada a la Llei de Societats Professionals, puc inscriure'm també com a persona jurídica?

Sí, sempre i quan la societat estigui inscrita al Registre de Societats Adscrites del Col·legi i compleixi els requisits que estableix la Llei Concursal.

Per a més informació sobre els requisits que cal complir per donar d'alta la societat en aquest Registre pots consultar el Reglament societats adscrites i, en cas que compleixis els requisits, cal que omplis la sol·licitud d'alta i la fitxa de la societat adscrita i les enviïs escanejades, conjuntament amb la documentació que sigui necessària atenent al teu cas, a cec@coleconomistes.cat.

5.- Cal que les persones jurídiques aportem un currículum?

En aquest cas, el que ens han demanat els Jutges és que adjuntin una breu presentació. No obstant, només pots adjuntar el model de presentació que trobaràs a la web del Col·legi d'Economistes de Catalunya o bé que et pots descarregar per a complimentar-lo fent click aquí.

En qualsevol cas recorda que aportar aquesta presentació per a les persones jurídiques és totalment voluntari.

6.- He vist que el model de presentació de persona jurídica al que fa referència la pregunta anterior només consta d'una pàgina i necessito més espai. Puc adjuntar els fulls que necessiti?

No, és molt important que et limitis a fer servir el model i omplis l'espai que està marcat, donat que així ens ho han demanat els Jutges Mercantils.

7.- Com puc fer la sol·licitud d'alta com a persona jurídica en els diferents llistats?

Quan facis la sol·licitud d'alta com a persona física, veuràs que en el full de sol·licitud podràs omplir simultàniament l'alta com a persona jurídica. Per tant, el procediment és exactament el mateix que el respost a la pregunta número 11 de l'apartat a del present document.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA