Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Codi ètic corporatiu

Codi ètic corporatiu

Més Informació

  • documentpdf CODI ÈTIC I DE CONDUCTA CORPORATIU DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

El Codi Ètic i de Conducta Corporatiu aprovat per la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) té per objectiu orientar l’actuació de les persones que formen part de l'organització del CEC o que s’hi relacionen de forma directa, des de l’òptica del foment de la responsabilitat, la transparència, la igualtat, la independència, el rigor i la responsabilitat social professional, reforçant d’aquesta manera la integritat de la seva actuació i contribuint així a impulsar la millora de la Corporació.

També es pretén enfortir i renovar el compromís del CEC amb la professió, amb els/les professionals de l’economia i de l’empresa i amb la societat en general, mitjançant l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers la institució i els seus/les seves representants, i vetllar per garantir la integritat i l'ètica institucional, juntament amb d'altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Qualsevol col·legiat o col·legiada, així com qualsevol treballador o col·laborador del CEC o tercer legitimat, podrà posar en coneixement una acció que consideri contrària als preceptes establerts en aquest Codi Ètic. A tal efecte es crea la bústia codietic@coleconomistes.cat.

El Comitè d’Ètica Corporativa és l’òrgan encarregat d’atendre i resoldre les sol·licituds o denúncies i de verificar el compliment d'aquest Codi, assenyalar les discrepàncies i disfuncions que es puguin donar, i proposar les modificacions necessàries.

El Comitè d'Ètica Corporativa, està integrat per: el degà o persona de la Junta en qui delegui, un membre d’una Seu Col·legial, un membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP), un membre d’una de les Comissions de Treball i un membre del personal del CEC. Actualment està format per:

  • Sr. Carles Puig, degà del CEC
  • Sr. Josep Maria Riu, president de les Seus Col·legials
  • Sra. Sra. Ana Garcia, presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
  • Sr. Marià Curto, vocal del Comitè de Normativa i Ètica Professional

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA