Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Eixos temàtics del 4t Congrés

Contingut

El Congrés versarà sobre l'economia i l'empresa a Catalunya en els propers anys, fent especial èmfasi en els aspectes de la digitalització i la sostenibilitat. Estarà estructurat al voltant dels 10 eixos temàtics següents:


1. L'ECONOMIA CATALANA DINS EL NOU MARC GEOESTRATÈGIC GLOBAL

 • Globalització: governança econòmica supranacional i multilateralisme vs. aïllacionisme i proteccionisme
 • Aplicació i desenvolupament dels acords internacionals bilaterals i multilaterals
 • Els efectes de les noves tecnologies en el marc econòmic internacional: aplicació a les transaccions comercials i de serveis, fluxos d'inversions, ciberseguretat
 • Les tensions als mercats de l'energia i les primeres matèries
 • La fragmentació i resiliència de les cadenes globals de valor
 • Factors de competitivitat del sistema productiu català i canvis als mercats internacionals

2. DETERMINANTS DEL CONTEXT MACROECONÒMIC

 • PIB i productivitat
 • Impacte de la demografia en el creixement
 • Dinàmiques dels intercanvis exteriors de l'economia catalana
 • Endeutament privat, situació financera del sector privat i sensibilitat als tipus d'interès
 • Política fiscal: ingressos i despesa pública
 • Deute públic
 • Les finances de la Generalitat i el sistema finançament autonòmic

3. LA MUSCULATURA DEL SISTEMA EMPRESARIAL CATALÀ

 • Estructura empresarial a Catalunya
 • El paper de les empreses multinacionals
 • Pimes i autònoms davant del futur
 • Especialització productiva en el context internacional
 • Nous reptes productius: manufactures, turisme, agroalimentari, comerç, finances, esport
 • Industria 4.0
 • El repte logístic
 • Emprenedoria i capital empresarial
 • Màrqueting i comercialització
 • Factors restrictius d'oferta
 • Economia col·laborativa

4. EL CAPITAL HUMÀ I EL FUTUR DEL TREBALL

 • Requeriments formatius
 • El rol de la immigració
 • Fugida de talent
 • La qualitat dels llocs de treball
 • Salari mínim
 • Modalitats contractuals
 • Teletreball, coworking i noves formes d'organització del treball
 • Gig economy i l'impacte de les plataformes digitals
 • Canvis a les relacions laborals
 • El futur del treball en un món governat per la intel·ligència artificial

5. SOSTENIBILITAT DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 • Polítiques de regulació dels mercats i l'oferta productiva
 • Qualitat institucional i desenvolupament econòmic
 • Dèficit fiscal i Balança fiscal amb l'Estat
 • Els àmbits competencials: educació, sanitat i serveis socials
 • Pobresa i desigualtat: tendències i polítiques
 • Pensions
 • Redistribució de la renda
 • Habitatge

6. EL SISTEMA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ I EL REPTE DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

 • On som en recerca i innovació a Catalunya? Punts forts i punts febles
 • L'impacte econòmic del sistema d'innovació
 • Anàlisi comparada amb els millors sistemes d'innovació
 • Polítiques de transferència i cooperació: relació acadèmia-indústria / sector públicprivat
 • Processos de connexió entre els agents del sistema d'innovació
 • Estructura i impacte de les polítiques publiques de R+D+i
 • Spin-offs
 • Els reptes de la transformació digital empresarial
 • L'emergència i l'impacte de les grans plataformes digitals
 • Intel·ligència artificial i altres tecnologies emergents
 • Transformació digital i polítiques públiques
 • Nous models de negoci
 • Implicacions sectorials: sector salut, sector financer, sector automoció, etc

7. FINANCES PER UNA TRANSICIÓ SOSTENIBLE

 • Estructura del sector financer a Catalunya
 • Tendències en els mercats de capitals (Equity i deute: Borsa, MAB, MARF, Mercats OTC, Plataformes)
 • Tendències en capital risc, crowdfunding, crowdlending i altres plataformes i mecanismes de finançament alternatiu
 • Tendències i canvis en la gestió d'actius (gestió activa/passiva/semipassiva, costos distribució/gestió)
 • Capital Markets Union, oportunitats per la desbancarització financera en el marc de la Unió Europea
 • Finançament i inversions en el segment de les Pimes
 • Reptes i canvis disruptius per el sector bancari i financer i impactes
 • Revolució Digital i Fintech: situació actual i principals tendència
 • Tendències en l'assessorament financer, Financial Guidance i Financial Literacy
 • La nova directiva DEBRA

8. INFRAESTRUCTURES I GESTIÓ SOSTENIBLE DEL TERRITORI

 • Ports, aeroports i sistema ferroviari
 • Xarxa viaria: estructura i finançament
 • Intermodalitat
 • Els processos d'urbanització
 • La gestió de la mobilitat
 • Polígons industrials i sòl per a usos
 • Les polítiques de gestió del sòl
 • La gestió de l'aigua
 • L'impacte de les inversions en energies renovables

9. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

 • Desenvolupament sostenible
 • Territori i natura
 • Transició energètica
 • Economia circular i sistema productiu
 • Contaminació i competitivitat

10. LA CONTRIBUCIÓ DELS PROFESSIONALS DE L'ECONOMIA

 • Nous marcs normatius (mercantils, fiscals, comptables...)
 • Noves tendències en informació financera, informació de sostenibilitat, control de la gestió empresarial
 • Impacte de les tecnologies emergents
 • Sistemes d'informació, intel·ligència artificial
 • Complexitats i oportunitats vinculades a la creixent internacionalització de l'activitat econòmica
 • El compromís social (ètica, deontologia i RSC)
 • El rol de les associacions i col-legis professionals
 • La formació i habilitats requerides en els diferents camps de treball de l'economista

Les comunicacions hauran d'indicar a quin eix temàtic s'adrecen. Una mateixa comunicació només es podrà presentar a un únic eix.

 

Seran avaluades per la comissió de cada eix, configurada per persones de reconegut prestigi al seu àmbit i per un Comitè Científic, que tindrà la darrera paraula quan a la seva publicació.

 

Les comissions dels diferents eixos elaboraran amb les comunicacions rebudes els document de conclusions o de síntesi que seran presentats a la sessió final del congrés i que serviran de base per a la redacció de les conclusions del congrés en forma d'un document final.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA