Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Fundació Economia i Empresa

Contingut

 

La Fundació "FUNDACIÓ ECONOMIA I EMPRESA", de caràcter privat, vol impulsar i reforçar el teixit econòmic i empresarial.

Per al compliment dels seus objectius fundacionals, la fundació desenvolupa les següents activitats:

  • Organitzar jornades, seminaris, actes i/o conferències destinades a incrementar la sensibilitat respecte a la importància del teixit econòmic i del teixit empresarial d'àmbit català.

  • Editar, publicar i/o finançar estudis i/o publicacions per tal d'establir pautes d'actuació, canals de formació i metodologies d'anàlisi amb l'objectiu d'impulsar el teixit econòmic i el teixit empresarial d'àmbit català.

  • Atorgar beques i altres ajuts a estudiants universitaris i de postgrau per a la realització de treballs, estudis i/o investigacions relacionats amb les finalitats fundacionals o per al finançament d'estudis relacionats amb l'economia i/o l'empresa.

  • Participar i promoure activitats relacionades amb l'emprenedoria i patrocinar estudis relacionats.

  • Qualsevol altra activitat que permeti assolir les finalitats fundacionals.

 

ÒRGANS DE GOVERN

Patronat

És la màxima expressió de la voluntat de la Fundació i en formen part:

  • El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que ostenta el càrrec de president.

  • - Un mínim d'11 patrons i un màxim de 21. Els patrons són elegits per la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya entre els seus membres o entre d'altres professionals destacats en les matèries pròpies de la Fundació, o bé entre les persones o empreses que formin part de la Comissió Consultiva.

Patrons de la fundació

De conformitat amb els acords de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya de 16 de maig de 2019 i de la Fundació Economia i Empresa de 4 de juliol de 2019, la composició del Patronat de la Fundació és la següent:

President:
Xavier Subirats Alcoverro

Vocals:
Maria Josep Arasa Alegre
Lluís Bigas de Llobet
Miquel Àngel Fúster Gómez del Campo
Benito García Débora
Carme Garcia Jarque
Jaume Menéndez Fernández
Miquel Morell Deltell
Ester Oliveras Sobrevias
Josep M. Riu Vila

Comissió Permanent

Duu a terme les funcions que li són assignades en l'acord de constitució i, si escau, s'encarrega de la gestió i l'administració de la Fundació.

Està integrada pel president i pel secretari de la Fundació i per vuit patrons, quatre dels quals hauran de ser necessàriament membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El nomenament dels patrons que en formen part és acordat pel Patronat, a proposta del seu president.

Comissió Consultiva

Òrgan de caràcter consultiu que realitza aportacions i propostes en relació a les activitats de la Fundació i al qual s'informa anualment del pla d'actuació.

Està integrada per persones o empreses que han realitzat una aportació significativa a la Fundació -econòmica o de qualsevol altra classe- i per aquelles persones o empreses que s'estimi que poden contribuir amb el seu consell o assessorament al millor funcionament de la Fundació.

Igualment, podran formar part de la Comissió Consultiva les persones o empreses que hagin realitzat una aportació significativa o hagin col·laborat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Els membres de la Comissió Consultiva són elegits pel patronat.

Estatuts de la Fundació Economia i Empresa

Podeu consultar els Estatuts fent clic aquí i la modificació dels estatuts (canvi de domicili social) aquí

Informació econòmica


Balanç de situació abreujat 2021
Memòria corresponent a l’exercici 2021

Pressupost de l’excercici 2021

Contacte


Pl. Gal·la Placídia, 32 08006 Barcelona
Tel. 93 416 16 04
cec@coleconomistes.cat

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA