Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Contingut

Més Informació

 • documentpdf Annex I (Objectiu Conveni)
 • documentpdf Annex II (Adhesió Conveni)
 • documentpdf Annex III (Model atorgament representació)
 • documentpdf Conveni
 • documentpdf Guia d'atorgament o revocació de representació

Conveni amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones

Amb la signatura d'aquest conveni s'autoritza al Col·legi d'Economistes de Catalunya, als professionals col·legiats/des i a les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que de manera habitual prestin serveis d'assessorament i gestió en matèria tributària, a presentar i pagar, per via telemàtica, en representació de terceres persones, les declaracions i autoliquidacions en els supòsits i en les condicions establertes en la normativa corresponent.

Els punts principals del conveni, que podeu consultar, són:

 • L'objectiu d'establir un marc general de col·laboració que articuli les relacions entre el Departament d'Economia i Finances i els professionals col·legiats/des i les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, com a professionals que, de manera habitual, presten serveis de gestió i assessorament en matèria tributària de competència de la Generalitat de Catalunya per compte dels contribuents, amb la finalitat última de facilitar als ciutadans els quals representen el compliment de les seves obligacions tributàries, mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la comunicació.

 • Se'ls autoritza a presentar i pagar per via telemàtica, en representació de terceres persones, les declaracions i autoliquidacions que consten en l'annex I del conveni, en els supòsits i en les condicions establertes en la normativa corresponent.

 • Els professionals col·legiats/des i les societats registrades hauran d'enviar a nibanez@coleconomistes.cat el document individualitzat d'adhesió (annex II) a aquest conveni amb els requisits següents:

 1. Disposar d'un certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT) o per alguna de les entitats de certificació acceptades. Aquest certificat podrà ser del tipus software o targeta, i ha de permetre l'autentificació del col·legiat/da i la signatura dels documents presentats.

 2. L'equip informàtic del presentador haurà de complir els requeriments que a aquests efectes la Direcció General de Tributs haurà de tenir disponibles al portal tributari www.e-tributs.net.

 3. Generar els fitxers que continguin les autoliquidacions a presentar per mitjà dels programes d'ajuda aprovats per la Generalitat de Catalunya, o per mitjà d'aplicacions pròpies que, amb la prèvia autorització de la Direcció General de Tributs, generin fitxers amb el mateix format i les mateixes validacions. En aquest sentit, el Departament d'Economia i Finances facilitarà les especificacions tècniques precises al Col·legi d'Economistes de Catalunya per tal que les comuniqui als seus col·legiats/des.

 4. Ostentar la representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l'article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Annex III).
  El Departament d'Economia i Finances podrà instar, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquesta representació. Així, s'admetrà com a document acreditatiu de la representació el document que s'adjunta en l'annex III d'aquest conveni.

 5. Complir els requisits que per al tractament automatitzat de dades de caràcter personal s'exigeixen en la normativa vigent, i, en particular, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 6. Sotmetre's a la resta de condicions i al procediment establert per la normativa corresponent.

 • Pel que fa a l'atenció als usuaris que es vulguin informar o resoldre dubtes sobre aquest procediment de presentació i pagament, de fet el Departament proporciona informació mitjançant el portal tributari www.e-tributs.net, o també se'n pot obtenir al telèfon 012 en les àrees d'informació de les delegacions de la Direcció General de Tributs.
  Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques més complexes, i les comunicacions d'incidències en el procediment que no afectin al pagament, s'hauran de tramitar de manera centralitzada des del Col·legi d'Economistes de Catalunya contactant amb el servei informàtic de la Direcció General de Tributs.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA