Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Programa en control de gestió/pressupostari: funcions i eines per al Controller

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P010/2016
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 CONTROL DE GESTIÓ

Programa

DATES: del 15 de febrer al 20 d'abril de 2017.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 21.00 hores (Mòdul 4 de 18.00 a 21.00 h).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 990 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.400 €

 

Curs susceptible de bonificació a través de la Fundació Tripartita per als treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'èxit i la supervivència de qualsevol empresa requereix la implantació d'un control adequat de la seva gestió, que permeti assegurar que s'assoleixen els objectius de l'empresa amb una utilització acurada dels recursos, aconseguint l'eficàcia i l'eficiència. Es tracta de comparar de manera sistemàtica el funcionament de l'empresa amb els objectius i plans previstos, per tal de prendre les decisions oportunes si es produeixen desviacions entre ells. D'una altra forma, el control de gestió està centrat en l'avaluació del present enfront de la previsió, però, també, s'ha de pensar en el mitjà i llarg termini, és a dir anticipar el demà d'acord amb el que s'està i el que no s'està fent avui, garantint la recerca d'un resultat global òptim de la companyia i/o les seves unitats descentralitzades.

 

Per tant, un bon control de gestió ha de ser preventiu, capaç de anticipar i evitar les desviacions no desitjades, més que corregir-les una vegada han tingut lloc. I, per això, és imprescindible dissenyar els sistemes de control en relació a les necessitats específiques de cada organització i als contextos de cada moment. En aquesta tasca és primordial les funcions que desenvolupa el Director de Control de Gestió o Controller.

 

Els objectius del Programa d'especialització en Control de Gestió/ Pressupostari són els següents:

 

- Proporcionar una visió global i, a la vegada, detallada del control de gestió i pressupostari des d'un punt de vista pràctic, aportant els fonaments conceptuals.
- Facilitar el domini de les tècniques i de les eines més actuals i adequades per a un correcte i eficient control de gestió i pressupostari de qualsevol tipus d'empresa.
- Donar una visió integrada dels diferents indicadors de gestió i sistemes d'informació, així com del Quadre de Comandament.
- Aprofundir en el control de gestió de les àrees funcionals i operatives de l'empresa i ensenyar la implantació d'un sistema de control de gestió.
- Establir els conceptes fonamentals per a la creació i el desenvolupament del control i auditoria interns.

 

La metodologia del curs és activa i participativa (dinàmica de grups), acompanyant el suport teòric amb els corresponents models de gestió desenvolupats en fulls de càlcul, i combinant l'exposició de models i marcs conceptuals amb casos pràctics basats en l'experiència diària d'empreses reals.

 

 

 

DIRIGIT A:

El Programa es dirigeix a controllers, directors/responsables de control de gestió, responsables del departament econòmic i financer, directors generals, responsables de comptabilitat i gestió d'empreses, responsables de pressupostos (departamentals, empresa, ...) i, en general, a tots aquells que hagin de millorar la gestió de la seva organització i vulguin una especialització en el control de gestió i pressupostari.

 

 

 

PROGRAMA:

 

El Programa s'estructura en 5 mòduls i 15 sessions (58 hores), que es poden realitzar en conjunt o bé de manera individualitzada.

 

MÒDUL 1: MODEL DE GESTIÓ I PRESSUPOST: CONTROL I ESTRATÈGIA
Dates:
15, 20, 22 i 27 de febrer de 2017.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Professor:
Sr. Rafael García,
economista, Assessor d'Empreses i Professor del Departament de Control i Direcció Financera d'ESADE.

Programa:
1.1.- Concepte i model de gestió

1.1.1.- Control
- Definició i fonaments del concepte de control: Objectius/principis.
- Organització dels sistemes de control.
a- Control Intern.
b- Control de gestió.
c- Centralització/descentralització.
d- Auditoria interna.
- El model de control de gestió i la seva relació amb l'estratègia i l'estructura de l'empresa.
- La funció i el paper del Controller.

1.1.2.- Disseny i implantació del model de costos/gestió
- Introducció. El model de gestió.
a- Les activitats i la seva relació amb: Els volums de producció, ordres de fabricació, del client i l'estructura.
b- Les activitats, els ingressos i els costos: els volums de facturació i marge, cost de vendes, càrregues d'estructura i financeres, resultats.
- Fase de pressupost, fase de seguiment.
- Fase de control i càlcul de desviacions.

 

1.2.- Pressupost i control pressupostari: Anàlisi de desviacions
- Estratègies pressupostàries.
- El procés de planificació econòmic financer en el marc de l'estratègia de l'empresa.
- Tipus de pressupostos, Base Zero, Rolling Budget, per activitats.
- Com elaborar un pressupost flexible. La seva instrumentació.
- Fases del model de pressupost global.
- Les desviacions pressupostàries.
- Les desviacions en costos directes i indirectes.
- Els models d'anàlisi de desviacions i els elements de planificació.
- Indicadors clau de seguiment.

 

MÒDUL 2: SISTEMES D'INFORMACIÓ I INDICADORS DE GESTIÓ: QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL
Dates:
6, 8 i 13 de març de 2017.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Professor:
Sr. Fernando Campa,
doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la URV i Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i MBA per ESADE. Professor del Departament de Gestió d'Empreses a la URV i membre de comissions de comptabilitat de gestió a l'ACCID i a l'AECA. Ha estat responsable en les àrees d'auditoria, de planificació i control, i d'administració i finances en diverses empreses privades i públiques.

Programa:
3.1.- Sistemes d'informació

- Introducció
- ERP empresarial
- CRM
- Business Intelligence
- Data mining
- Gestió de projectes de IT des de la perspectiva del Controller

3.2.- Indicadors clau de gestió
- La segmentació de la informació: centres de responsabilitat
- Definició de variables claus
- Definició d'indicadors
- Informació versus dades

3.3.- Quadre de Comandament Integral
- Quadre de comandament i indicadors de gestió versus sistema pressupostari.
- El quadre de comandament integral com a instrument d'avaluació i seguiment de la implantació de l'estratègia empresarial.
- Claus de l'èxit d'un quadre de comandament integral
- Quadre de comandament integral versus quadre de comandament no integral

 

MÒDUL 3: CONTROL DE GESTIÓ D'ÀREES FUNCIONALS I OPERATIVES: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓ
Dates:
16 i 20 de març de 2017.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Professors:
Sra. María Jesús Blasco
, llicenciada en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Directora d'AFCA, consultora de finances i estratègia, especialitzada en control de gestió per Pimes. Experiència en més de 100 projectes de consultoria per a empreses de diversos sectors. Professora de Finances del Departament de Gestió d'Empreses de la URV. Autora del llibre "Nuevas Finanzas para Nuevos Negocios", publicat per l'Editorial UOC.

Sra. Mercè Jané, llicenciada en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Experiència de 15 anys en àrees de decisió estratègica i financera d'empreses com Grup Planeta. Actualment és Coordinadora del Màster en Innovació i Design Management i professora d'Economia i Empresa de BAU (Centre Universitari de Disseny de Barcelona), que compagina amb la consultoria empresarial en projectes d'innovació.

Sr. David Puig, informàtic, màster en programació de grans sistemes i postgrau en Business Intelligence. Co-fundador i director general de l'empresa What About Technologies.

Sr. Pere Martí, enginyer informàtic per la URV. És co-fundador i Sales Manager de What About Technologies.

 

Objectius:
- Conèixer l'aplicació dels conceptes i eines del control de gestió des de qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa, mantenint el vincle amb l'estratègia global definida des de les necessitats d'informació i de gestió de l'activitat operativa.
- Identificar les etapes d'un procés d'implantació d'un sistema de control de gestió, amb els elements i factors més rellevants.
- Conèixer casos reals d'implantació de sistemes per tal de connectar les necessitats dels mateixos amb l'efectiu suport a la presa de decisions.

 

Programa:
4.1.- Les quatre perspectives de gestió aplicant el model Canvas

- Perspectiva global: el QUE
- Perspectiva de màrqueting: a QUI
- Perspectiva de producció i processos: COM
- Perspectiva financera: QUANT

4.2.- Etapes d'implantació d'un sistema de control de gestió

4.3.- Factors clau rellevants per cada perspectiva. Exemples pràctics

4.4.- Experiències: claus de l'èxit a la implantació i riscos que cal tenir en compte

4.5.- Transformant dades en informació rellevant: Possibilitats del Bussines Intelligence

 

 

MÒDUL 4: CONTROL I AUDITORIA INTERNS
Dates:
23 i 27 de març de 2017.
Horari: de 18.00 a 21.00 h.
Professor:
Sr. Enrique García,
director d'Auditoria Interna de Suez Spain.

Programa:
5.1.- La Funció d'auditoria interna

- Presentació.
- Auditoria interna i evolució històrica.
- Marc per a la pràctica professional de l'auditoria interna.
- Normes internacionals per a l'exercici professional de l'auditoria interna.
- L'Institut d'Auditors Interns.
- La qualitat i l'auditoria interna.

5.2.- El control intern i auditoria interna: auditoria de riscos
- Introducció al concepte de control intern.
- Evolució del control intern: de la visió tradicional a l'actual concepte de control intern, Model COSO.
- Components del control intern: l'Informe COSO
- Definició de control intern.
- Entorn de control.
- Avaluació dels riscos.
- Activitats de control.
- Informació i comunicació.
- Supervisió.
- Limitacions del control intern.
- Funcions i responsabilitats.

5.3.- Experiència pràctica
- El control intern en un procés de compres.

 

MÒDUL 5: APLICACIÓ D'EINES AVANÇADES AL CONTROL DE GESTIÓ: SISTEMES DE REPORTING
Dates:
29 de març; 3, 5 i 20 d'abril de 2017.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Professor:
Sr. Lluís Muñiz,
economista, Auditor de comptes i soci director de Sisconges & Estrategia. Ha estat director financer i controller en diferents empreses, i actualment és consultor en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i la utilització de les taules dinàmiques.

Programa:
- Creació de diferents tipus de bases de dades i anàlisi del seu contingut amb taules dinàmiques d'Excel
- Aplicació d'un model de control del pressupost, anàlisi de desviacions i comptes d'explotació
- Automatització d'informes financers: balanços, comptes d'explotació i indicadors.
-Confecció d´informes i indicadors financers interactius.
- Sistema d'anàlisi d'informació i auditoria de dades comptables
- Confecció i anàlisi d'un model d'indicadors amb Excel i taules dinàmiques
- Confecció d'objectius i seguiment de desviacions
- Creació de diferents sistemes d'alertes segons las necessitats de cada usuari.
- Procés, contingut i funcionament del sistema de reporting com eina fonamental del sistema d´informació.

 

En aquest Mòdul és necessari portar ordinador portàtil amb Excel 2007 o superior de windows.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA