Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

AJORNAT Webinar: Curs de dret laboral per a economistes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F003/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 LABORAL

Programa

.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 20 i 25 de març; 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24 d'abril de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 485 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 640 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sr. Jaume J. Barcons Casas, Doctor en Dret, Màster en Dret del Treball i de Seguretat Social i Màster en Gestió Administrativa. Professor de la Universitat Abat Oliba, Universitat de Girona i Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Sra. Nieves Rabassó Rodríguez, Economista i advocada. Presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Sr. Lluís San José Gras, advocat i Graduat Social, soci a l'Àrea de Dret del Treball i Seguretat Social a AGM ADVOCATS. Ha estat Professor de Dret de l'Empresa i Dret del Treball a la Universitat Ramon Llull, i director acadèmic del postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social de l'Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna (URL).

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. La relació laboral i les seves figures afins (20 de març de 2024).
1.1. El contracte laboral: com distingir-lo de figures afins.
1.2. Relacions de treball excloses de l'àmbit:
1.2.1. Prestacions de treball expressament excloses de l'aplicació de l'Estatut dels Treballadors.
1.2.2. Els treballadors autònoms i els treballadors autònoms dependents (TRADE).
1.3. Relaciones laborales de carácter especial.


2. L'empresari i les seves manifestacions (25 de març i 3 d'abril de 2024).
2.1. Concepte d'empresari plural. Quan estem davant d'un grup d'empreses.
2.2. Implicacions laborals de la transmissió d'empresa. Reordenació empresarial.
2.3. Formes de col-laboració empresarial:
2.3.1. Les contractes i subcontractes.
2.3.2. La cessió il-legal de treballadors.


3. Modalitats de contractació laboral més utilitzades (8 d'abril de 2024).
3.1. Requisits bàsics del contracte de treball. El període de prova.
3.2. Els contractes indefinits:
3.2.1. Tipus de treballadors indefinits.
3.2.2. Conversió dels contractes en indefinits per incompliments empresarials.
3.2.3. Conversió en indefinits per transcurs del temps (24 mesos).
3.2.4. El contracte indefinit fix discontinu i fix periòdic.
3.3. Els contractes de durada determinada:
3.3.2. El contracte circumstàncies de la producció: Previsible i Imprevisible.
3.3.3. El contracte de treball de substitució.
3.4. Modalitats contractuals Formatives:
3.4.1. El contracte de treball de formació en alternança.
3.4.2. El contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional.
3.5. Modalitats contractuals en atenció a la seva jornada:
3.5.1. El contracte a temps parcial:
3.5.1.1. Condicions de treball del treballador a temps parcial.
3.5.1.2. Conversió del contracte a temps parcial en contracte a temps complet.
3.5.1.3. Les hores complementàries en el contracte a temps parcial.


4. El temps de treball. La jornada (10 d'abril de 2024).
4.1. La jornada ordinària de treball. El treball efectiu i el seu registre.
4.2. Distribució de la jornada ordinària de treball. Límits diaris i setmanals.
4.3. Les adaptacions de la jornada de l' artº 34.8 ET
4.4. Descans setmanal, festius i vacances.
4.5. L' horari i el calendari. Treball nocturn i treball a torns.
4.6. Les hores extraordinàries.
4.7. Permisos retribuïts.
4.8. La reducció de la jornada per guarda legal i per familiars i la seva concreció horària.


5. Vicissituds en les relacions laborals (15 d'abril de 2024).
5.1. La mobilitat funcional.
5.2. La mobilitat geogràfica:
5.2.1. El trasllat.
5.2.2. El desplaçament.
5.3. La modificación sustancial de condiciones de trabajo.


6. Suspensió del contracte de treball (17 d'abril de 2024).
6.1. Tipus de suspensió del contracte.
6.2. Suspensió per naixement de fill.
6.3. Suspensió per adopció o acolliment.
6.4. Suspensió per causes empresarials:
6.4.1. Suspensió per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
6.4.2. Suspensió per força major.
6.5. Les excedències:
6.5.1. Excedència forçosa per càrrec públic o sindical.
6.5.2. Excedència per cura de fills i familiars.
6.5.3. Excedència voluntària.


7. Extinció del contracte de treball (22 d'abril de 2024).
7.1. La dimissió amb preavís i l'abandonament del lloc de treball.
7.2. La mort, incapacitat, jubilació de l'empresari.
7.3. L'acomiadament disciplinari:
7.3.1. Causes.
7.3.2. Procediment.
7.4. L'acomiadament col-lectiu:
7.4.1. Causes i número.
7.4.2. Procediment.
7.5. L'acomiadament objectiu:
7.5.1. Causes.
7.5.2. Procediment
7.6. Qualificació judicial de l'acomiadament: conseqüències
7.6.1. L'acomiadament procedent.
7.6.2. L'acomiadament improcedent.
7.6.3. L'acomiadament nul.


8. Els Plans d'Igualtat i les seves característiques (24 d'abril de 2024).
8.1. Antecedents i actualitat dels plans d' igualtat.

8.2. Concepte de Pla d' igualtat i finalitat del mateix.

8.3. Obligacions generals de tenir un pla d' igualtat a l' empresa.

8.4. Fases del pla d' igualtat: El diagnòstic de situació.

8.5. Contingut mínim del Pla d' Igualtat

8.6. Mesures a adoptar en base al diagnòstic.

8.7. Sistema de valoració de llocs de treball.

8.8. L' auditoria retributiva

8.9. Registre de plans d'igualtat i distintiu d'igualtat a l'empresa.

8.10.- Comissió de seguiment i implantació de les mesures.

8.11. Obligació del registre retributiu per a empreses que no realitzen pla d' igualtat.

8.12. Conseqüències de l' incompliment de no tenir o no implantar els plans d' igualtat.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA