Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: WEBINAR: Economistes, auditors i experts comptables davant les darreres consultes del BOICAC i i una altra normativa comptable recent

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y009/2024
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

- Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores de Comptabilitat

- Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

 

DATA: 12 de febrer de 2024

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 19.00h

 

 

PREU COL·LEGIATS: 200 €

PREU NO COL·LEGIATS: 260 €

 

 

 

PROFESSORAT:

 

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes ROAC. Economista REC. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

OBJECTIUS:

 

La formulació i la revisió dels comptes anuals de 2023 es va aproximant. El panorama econòmic actual obliga el professional a posar èmfasi en determinades àrees comptables afectades per la present conjuntura: des de l'adequat registre de les subvencions fins al deteriorament de valor, passant per l'aflorament de provisions/contingències i la verificació del reconeixement dels ingressos conforme al nou marc normatiu.

 

A més, en els últims Butlletins Oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant del PGC vigent. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions d'una certa complexitat que presenta la realitat empresarial.

 

Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els pronunciaments últims de l'ICAC més alguns efectes derivats de la reforma del PGC 2021, el registre del nou impost als plàstics, l'anàlisi de la moratòria en el còmput de les pèrdues comptables en causes de dissolució, modificació per la tributació mínima en l'IS,..., s'organitza aquesta sessió per a facilitar la resolució de problemes en les empreses clients, simultàniament posar al dia als equips professionals del despatx.

 

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels efectes derivats dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents que afecten el tancament de l'exercici 2023

 

 

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. CONSULTES DE L'ICAC D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA A 31/12/2023 EN LES PIMES I EN ELS PROFESSIONALS

 

- Repercussions comptables de la tributació mínima en l'Impost de Societats.
- Cooperatives: informació sobre el període mitjà de pagament i Estat de INF.
- Quan comptabilitzar una reducció de capital a cavall entre dos exercicis.
- Informació en la memòria sobre la bonificació als combustibles.
- Aportacions a empreses públiques.
- Condonació de deutes amb patrons de fundacions.
- Tractament comptable de l'impost als envasos de plàstic.
- Despeses derivades del treball a distància.
- Societat cooperativa agrària: estat d'informació no financera.
- Informació a incorporar en la memòria de les pimes en relació amb el període mitjà de pagaments a proveïdors en operacions, després de la publicació en el BOE de la Llei 18/2022, de creació i creixement d'empreses.
- Comptabilitat d'una UTE.
- Escissió parcial d'una empresa: NRV 19a o 21a?
- Accions preferents d'una empresa: Patrimoni net o passiu?
- Compensació rebuda de l'Administració derivada de les mesures restrictives a causa de l'estat d'alarma-Covid-.
- Despeses de captació de clients, provisions per a garanties post- venda segons RICAC 2021
- El còmput de la xifra de negocis segons la RICAC 2021 i l'abast de l'obligació d'elevar a l'any els exercicis inferiors a 12 mesos.
- Comptabilització de les bonificacions en els combustibles.
- Subvencions obtingudes per a cancel-lar préstecs ICO
- Les aportacions no dineràries diferides
- L'efecte impositiu en les cooperatives
- Augments de capital per compensació de deutes.
- Comptabilització de crèdits deteriorats amb garantia hipotecària, abans i després de reforma del PGC 2021
- Situacions en les quals el dividend percebut no és ingrés, sinó que minora el cost de la inversió. Anàlisi de diferents casuístiques.
- Anàlisi comptable dels préstecs avalats per l'ICO
- Registre d'un aval
- Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
- El registre d'unes certes subvencions, donacions i llegats rebuts.

 

 

2. ALTRES TEMES RELLEVANTS PER AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2023: PANORAMA ECONÒMIC ACTUAL I IMPACTES COMPTABLES SIGNIFICATIUS:


- Pujada dels tipus d'interès.
- Elevada inflació i repercussió en els costos de producció.
- Preu de l'energia.
- Previsió de creixement del PIB (Espanya, UE, Mundial)
-- Subvencions
-- Provisions i contingències
-- Deterioracions de valor, canvi en estimacions comptables.
-- Reconeixement d'ingressos

 

3. ALGUNES REFLEXIONS SOBRE EL CAS CELSA - SEPTEMBRE 2023-: EL REFINANÇAMENT I REESTRUCTURACIÓ DE DEUTES.

 

4. NOVETATS PER ALS ECONOMISTES DERIVADES DEL RDL 5/2023, DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE SOCIETATS MERCANTILS.

 

5. ELS PPA D'ENERGIA I LES SEVES DERIVACIONS COMPTABLES.

 

6. ALTRES CASOS RECENTS D'INTERÈS PROFESSIONAL.

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA