Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre Societats

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y003/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 21 hores d'Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 21 hores

 

 

DATES: 15, 20, 22 i 27 de febrer; 5, 7 i 12 de març de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 420 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 545 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José Manuel Lizanda Cuevas, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'Equip Regional d'Inspecció en la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'Impost sobre Societats és una figura clau en el sistema tributari espanyol, no només per l'aportació de recursos que suposa a la Hisenda Pública espanyola, sinó també pel seu caràcter de tribut de control de la resta d'obligacions fiscals de les empreses.

 

La determinació de la base imposable de l'impost es basa en el resultat comptable determinat en funció de la normativa comptable i mercantil, això suposa que per a quantificar el deute tributari s'ha de tenir coneixement d'aquesta normativa.

 

En aquest sentit, s'estudiarà el Pla General Comptable en totes les parts que afecten a l'Impost sobre Societats així com també la reforma comptable de gener de 2021.

 

En el present curs es pretén, a més a més d'analitzar amb detall la normativa comptable i fiscal vigent, dedicar una especial atenció a les novetats de l'Impost.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- Àmbit d'aplicació

 

2.- Comptabilització de l'Impost sobre Societats

 

3.- Base imposable
- Béns i drets no comptabilitzats.
- Operacions vinculades: tractament comptable i fiscal.
- Imputació temporal d'ingressos i despeses, errors i canvis en les estimacions i polítiques comptables.
- Instruments financers: cartera de negociació, disponibles per a la venda, instruments financers de deute i participació en empreses del grup i associades.
- Immobilitzat: valoració inicial, valoració posterior, inversions immobiliàries i actius no corrents en venda.
- Amortitzacions d'immobilitzat tangible i intangible, amb i sense vida útil definida.
- Arrendament financer.
- Deteriorament d'actiu.
- Provisions per a riscos i despeses.
- Despeses no deduïbles.
- Transmissions d'elements patrimonials: Transferència de riscos i avantatges substancials.
- Regles especials de valoració d'elements patrimonials: Permutes comercials i no comercials, aportacions no dineràries.
- Compensació de bases imposables negatives

 

4.- Deute tributari
- Tipus de gravamen.
- Exempcions per a evitar la doble imposició interna.
- Exempcions per a evitar la doble imposició internacional.
- Deduccions per a la realització de determinades activitats.

 

5.- Gestió
- Pagaments fraccionats.
- Pèrdua de gaudir de beneficis fiscals

 

6.- Règims especials
- Empreses de reduïda dimensió.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA