Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Curs sobre Fiscalitat Immobiliària (mòduls 1 i 2)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G168/2023
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

esofitec

 

 

 

DATES: 2 i 4 d'octubre de 2023

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

 

 

 

LLOC: modalitat PRESENCIAL: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu TARRAGONA (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 160 €

PREU NO COL·LEGIATS: 220€

 

NOTA: Si feu clic a INSCRIURE'S implica la inscripció als dos mòduls. Teniu l'opció de fer només un mòdul (més informació a peu de pàgina).

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

 

Mòdul 1 - ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

 

dilluns, 2 d'octubre de 2023

 

PROGRAMA:

 

1.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).
1.1 Resum dels elements bàsics de l'Impost.
1.2 Impost "residual" respecte de l'IVA - Esquema bàsic de relació IVA/ITPAJD.
1.3 Anàlisi de les operacions immobiliàries (TPO).

1.3.1 Adquisició de béns immobles (compravenda, adjudicació en pagament i per a pagament de deutes i en pagament d'assumpció de deutes,...)

- Tipus impositius general i reduïts: adquisició habitatge habitual.

1.3.2 Adquisició d'habitatges per a la seva revenda per empresa immobiliària.
1.3.3 Lloguer d'immobles.

1.3.4 Constitució de drets reals.
1.3.5 Operacions urbanístiques.

1.3.6 Modalitat AJD: préstec hipotecari, obra nova, divisió horitzontal, agrupació, segregació, etc..

 

2.- Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
2.1 Resum dels elements bàsics de l'Impost.

2.2 Tractament de l'habitatge habitual.

2.2.1 Reducció del 95% en la transmissió mortis causa.
2.2.2 Donació d'habitatge al descendent (o de diners per adquirir-lo).
2.3 Empresa familiar: l'activitat de lloguer d'immobles.

 

3.- La base imposable en l'ITPAJD i en l'ISD: valor, valor de mercat i valor de referència.

PONENT:


Sra. Natàlia Caba i Serra, llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

 

..................................................................................................................................................................................................

 

Mòdul 2 - Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

dimecres, 4 d'octubre de 2023PROGRAMA:

 

I. Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


1.- Règim d'individualització de rendes

2.- Condició de contribuents de les societats civils / comunitats de bens

3.- Rendiments del capital immobiliari.
. Despeses deduïbles.
. Reducció dels rendiments de capital immobiliari.
. La fiscalitat de l'arrendament turístic.

4.- Qualificació com rendiment d'activitats econòmiques dels arrendaments d'immobles
. Delimitació del concepte.
. Diferències doctrinals entre l'IRPF i l'Impost sobre Societats - Concepte de Patrimonialitat -

5.- Guanys Patrimonials
. Supòsits en els que no es produeix alteració / guany patrimonial. Estudi especial dels casos de divisió de la cosa comuna.
. Determinació dels valors de transmissió, adquisició i del guany patrimonial.
. Exempcions aplicables.
. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió.
. Supòsits específics de determinació del guany patrimonial en una operació immobiliària.
. Disposició transitòria novena. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

. Incidència del "valor de referència"

6.- Valoració de rendes en espècie (utilització d'habitatge per un treballador, soci, etc.).

7.- Imputacions immobiliàries.

8.- Nova deducció (Reial-Decret 19/2021 de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) Reforma energètica.

9.- Règim transitori de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual., així com de la deducció per lloguer de l'habitatge habitual.

 

II. L'Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.

 

PONENT:

Sr. Jordi Bertran i Ribera, economista i assessor fiscal. Soci-director de Bertran Ribera Asesores SLP.

 


NOTA: La inscripció als mòduls 1 i 2 (presencial) per separat, es pot fer mitjançant aquests enllaços:

 

Inscripcions Mòdul 1 (presencial) - ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

 

Inscripcions Mòdul 2 (presencial) - Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA