Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Elaboració de CCAA 2022. Especial esment a la memòria

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y034/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 3 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 25 de maig de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 75 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 95 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Gregorio Labatut Serer, economista, professor titular de la Universitat de València. Membre del REC i expert en Valoració d'Empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Per a realitzar correctament l'elaboració de Comptes Anuals del 2022, cal tenir un coneixement tant de les operacions habituals realitzades per l'empresa, com totes aquelles novetats que ha anat publicat l'ICAC per a l'exercici de 2022.

 


Durant l'exercici 2021 i 2022 l'ICAC ha anat evacuant diverses consultes que se li han realitzat sobre comptabilitat. Durant la sessió es desenvoluparan amb casos pràctics tots aquests continguts. Tot això, tindrà transcendència comptable i fiscal.

 

També, en el curs es tractarà de forma practica la informació financera que ha d'oferir la memòria a conseqüència dels requeriments d'informació del PGC i en PGC PIMES, així com la informació de caràcter tributari a consignar en la memòria model pimes/abreujada i model normal, amb la finalitat entre altres de no tenir contingències en la comprovació de la liquidació de l'IS pels incentius fiscals o operacions especifiques aplicades, per a salvar la responsabilitat dels administradors.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Obligacions comptables tancament 2022. Terminis formulació i aprovació tancament 2022, societats inactives. Responsabilitat dels administradors i delicte comptable

 

2. Operacions principals que es poden produir en l'exercici: Tresoreria, partides en moneda estrangera, inventaris, immobilitzat, subvencions, arrendaments, regularitzacions, reclassificacions, determinació del resultat abans d'impostos

 

3. Operacions més problemàtiques amb possibles repercussions fiscals: Fets posteriors, deterioraments, amortitzacions, periodificació d'ingressos i despeses, despeses i ingressos d'exercicis anteriors, estimacions, existència de passius ficticis, comptes corrents amb socis i administradors i subvencions dels socis i tractament d'operacions amb empreses del grup

 

4. Contingut de les principals consultes de l'ICAC sobre comptabilitat durant 2022

 

5. Causa de dissolució de la societat i responsabilitat dels administradors

 

6. Qüestions importants a incloure en els models de memòria:
a. L'elaboració de la memòria model pimes, abreujat i model normal del PGC.
b. La dotació i informació en la memòria de la reserva de capitalització i la reserva d'anivellament de bases imposables.
c. Informació en relació a les deduccions i altres crèdits d'impost aplicades o pendents d'aplicar en 2022.
d. informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagaments a proveïdors en operacions comercials, després de la publicació en el BOE de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses. Importància en societats que perceben subvencions (Modificació Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions)
e. Informació en la memòria en operacions de reestructuració empresarial. fusions, escissions, bescanvi de valors, etc.
f. Informació convenient a proporcionar per a evitar contingències de tipus fiscal.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA