Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Taller pràctic: Model de Manual d'Organització Interna (MOI) dels auditors de comptes

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y016/2023
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

.

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC): 6 hores

 

 

DATES: 9 de març de 2023

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.30 h.

 

 

 

LLOC: modalitat presencial: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA - TARRAGONA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 140€

PREU NO COL·LEGIATS: 180€

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb: mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PONENTS:

Sr. David García Vega, economista i auditor. Vocal de la subcomissió de Qualitat REA-CGE. Revisor de Control del Qualitat REA-CGE.

Sr. Xavier Amargant Moreno, economista i auditor. Membre del CNyP del REA.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El 30 de gener de 2021 es va publicar el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes (RLAC). La disposició final segona. Entrada en vigor, estableix que:

 


El que es disposa en el capítol IV del títol II, en l'article 72.2 i en l'article 87 del reglament entrarà en vigor l'1 de juliol de 2022 i serà aplicable als treballs d'auditoria sobre comptes anuals corresponents a exercicis econòmics tancats amb posterioritat a aquesta data.

 


A conseqüència de l'entrada en vigor dels canvis del RLAC, es va actualitzar l'anterior Manual, que serà part de l'"organització interna dels auditors de comptes", juntament amb els procediments descrits en l'Art. 66.3. i 66.4. del RLAC i que denominem Manual d'Organització Interna (MOI) dels auditors de comptes.

 


L'organització interna serà proporcionada i adequada a la dimensió i estructura dels auditors de comptes i d'acord amb les característiques, la complexitat i el volum dels treballs d'auditoria que realitzi (Art. 66.1. i 68 del RLAC, i Criteri 14 de la NIGC1-ES).

 

En el segon semestre de 2022, s'ha abordat l'elaboració d'un nou manual, motivat per la RICAC de 20 d'abril de 2022 (BOE nº103 de 30 d'abril de 2022 i BOICAC nº130/juny 2022), per la qual s'aproven les Normes de gestió de la Qualitat (NIGC1-ES, NIGC2-ES i NIA-ES 220 R).

 

Des del Comitè de Normes i Procediments (CNyP), s'ha considerat d'utilitat elaborar i actualitzar el model de manual amb els corresponents registres, adaptat a les normes internacionals d'auditoria i amb el propòsit, sobretot, que ens ajudi a complir amb requeriments de la NIGC-1, tenint en compte les millors pràctiques professionals. Aquest manual s'haurà de revisar i actualitzar de manera periòdica pels canvis que es produeixin en la normativa de l'auditoria de comptes o en les estructures de les signatures d'auditoria.

 


Després de l'actualització del model de MCCI realitzada al maig de 2018, s'ha procedit a una nova actualització del seu contingut i uns certs registres amb l'objectiu de permetre el compliment de les obligacions normatives, deixant la corresponent evidència documental.

 


Previ a cada política, apareix indicada la NIGC o NIA-ES de la qual deriva, i el número del requeriment (R) o aplicatiu (A) en el seu cas, en què es fonamenta.

 


El MOI, ha de considerar-se com una eina de treball viva i i subjecta a revisió contínua, que haurà d'incorporar els nous desenvolupaments tant normatius com professionals, així com de l'experiència de la seva aplicació pels membres del REA Auditors.

 


El MOI haurà de ser considerat i utilitzat com una eina que necessàriament haurà d'adaptar-se a cada cas concret pels auditors de comptes i societats d'auditoria de comptes, analitzant sempre la seva organització interna com a firma d'auditoria.

 

 

 

METODOLOGIA:

 

Cada participant ha de portar el seu ordinador personal, en el qual prèviament s'hauran descarregat el MOI i els Annexos corresponents.

 

Es recomana als assistents que, per a un millor aprofitament del Taller, s'hagi fet, prèviament, una avaluació dels riscos que apliquen a la seva organització, amb la finalitat de poder adaptar l'activitat formativa a la realitat dels assistents.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA