Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Plans d'igualtat i registre retributiu

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G179/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 LABORAL

Programa

.

 

 

DATES: 12, 14 i 19 de desembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 205 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 265 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Nieves Rabassó, economista i advocada. Membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Responsable del Departament Laboral de "Despatx Alonso-Cuevillas, Advocats i Economistes". Directora del Màster Laboral-Concursal de la UB.

 

 

 

PROGRAMA:

SESSIÓ I: PLANS D'IGUALTAT I EL SEU MARC NORMATIU

1. Antecedents: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.

2. Etapes del Pla d'Igualtat.

3. Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre: contingut mínim del Pla d'Igualtat:
- Àmbit d'aplicació.
- Termini per al procediment de negociació.
- Procediment de negociació: legitimació negocial.
- Competències de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat.
- Contingut mínim dels Plans d'igualtat.
- Elaboració del diagnòstic.
- Vigència, seguiment i revisió del Pla d'Igualtat.
- Registre dels Plans d'Igualtat.

4. Obligatorietat del Pla d'Igualtat

5. Règim sancionador

6. Codi de bones pràctiques

 

SESIÓ II: SISTEMES DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

1. Criteris delimitadors.
2. Elements de procediment de valoració de llocs de treball.
3. Factors de valorització.
4. Ús de l'eina de sistema de valoració de llocs de treball.
5. Supòsit pràctic.

 

SESSIÓ III: REGISTRE RETRIBUTIU/AUDITORIA RETRIBUTIVA

1. Marc normatiu.
2. Obligacions en matèria d'igualtat salarial.
3. La bretxa salarial/bretxa de prestacions.
4. Eina d'autodiagnòstic de bretxa salarial de gènere.
5. Registre retributiu: personal a incloure, període de referència, contingut del registre i presentació de la informació.
6. Concepte d'auditoria retributiva.
7. Contingut de l'auditoria retributiva.
8. Informe de resultats.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA