Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs pràctic d'IVA Avançat

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F029/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 18, 23, 25 i 30 de novembre; 2 i 9 de desembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 435 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 560 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José M. Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIUS:

Partint de la base del coneixement de la normativa reguladora de l'Impost, a través de resolucions de supòsits pràctics es pretén aprofundir en el coneixement derivat de la jurisprudència, de les Resolucions dels Tribunals Economicoadministratius i Consultes de la Direcció General de Tributs que versen sobre aspectes habituals en el tràfic mercantil, operacions que en moltes ocasions generen dubtes en el moment d'analitzar la seva correcta tributació per l'IVA.

 

És coneguda la complexitat de l'Impost, amb criteris contraposats en moltes ocasions com poden ser el de la doctrina i normativa comunitària, jurisprudència diversa o la normativa interna reguladora del tribut.

 

D'aquesta manera, es pretén que aquest curs eminentment pràctic, pugui constituir una eina i un servei d'ajuda que pugui servir de suport per a poder donar una assistència que permeti dilucidar la correcta tributació per l'IVA de determinades operacions, com s'ha dit, habituals en el mercat.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs está dirigit a persones que han assistit a cursos d'IVA, ex alumnes dels cursos del Màster d'Especialització Tributària, així com a aquelles persones amb coneixements de l'Impost, que presten els seus serveis professionals en despatxos professionals o d'assessorament.

 

 

 

PROGRAMA:

El Programa del curs ve derivat per les normes reguladores de l'IVA: s'analitzen les operacions subjectes, les no subjectes, exempcions, estudi de la base imposable, la seva modificació, tipus de gravamen, deduccions, devolucions, regularitzacions, el tancament anual de l'IVA, operacions intracomunitàries i internacionals, operacions immobiliàries, ... Tot això amb la intenció de poder evitar interpretacions no concordes amb la normativa que pogués donar lloc a liquidacions dictades per l'Administració tributària, dotar als assistents d'eines per a poder litigar en matèria d'IVA, i finalment, poder assessorar empreses o professionals sobre decisions que permetin anticipar estructures per a adequar-les a canvis normatius o de criteris en l'Impost.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA