Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F027/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

Auditors de Comptes (ICAC): 30 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 30 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 28 d'octubre; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista, assessor fiscal. Soci-Director de Bertran Ribera Asesores SLP. Excap del Servei (en excedència) d'Informació i assistència al contribuent en la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- L'Impost sobre el Valor Afegit: normativa reguladora i fet imposable. Naturalesa. Concepte de fet imposable. El concepte d'empresari i professional. Delimitació amb el ITP i AJD. El lliurament de béns i la prestació de serveis. Les operacions no subjectes. Els autoconsums.

2.- Les exempcions. Especial atenció a les exempcions immobiliàries i la renúncia a l'exempció.

3.- L'IVA i el comerç exterior. Fet imposable "importació". Concepte. Exempcions en les exportacions i operacions assimilades. Operacions assimilades a les importacions. Exempcions relatives a les zones franques i altres dipòsits i a règims duaners i fiscals. Exempcions en la importació.

4.- La fiscalitat de l'IVA en les relacions comercials amb Europa. Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" -AIB-:
- Concepte d'AIB.
- Persones de règim especial. AIB no subjectes.
- Exclusions del concepte de AIB
- Règim de mitjans de transport nous
- Operacions realitzades per persones jurídiques no empresaris o professionals.
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns". Les transferències de béns internacionals. Operacions assimilades a les AIB.
- Exempcions en els Lliuraments intracomunitaris de béns. Exempcions en les AIB: Les denominades operacions triangulars.
- El transport i els serveis de mediació en les operacions intracomunitaris.
- Lliuraments de bens intracomunitaris.

5.- Lloc de realització dels lliuraments de béns: regla general i regles especials.

6.- Lloc de realització de les prestacions de serveis: regla general i regles especials.

7.- Meritament de l'Impost. La base imposable en els lliuraments de béns i en les prestacions de serveis: Regla general i Regles especials. Modificació de la base imposable: supòsits especials de concurs de creditors i per crèdits total o parcialment incobrables. La base imposable en les AIB i en les importacions. Subjectes passius i responsables de l'Impost. La regla d'inversió del subjecte passiu -ISP- (supòsits de ISP que afecten a operacions immobiliàries).

8.- El tipus impositiu i la seva aplicació pràctica.

9.- Deduccions. Requisits materials i formals del dret a deduir. El concepte de sectors diferenciats. La regla de prorrata: classes (prorrata especial i prorrata general) i procediment d'aplicació. Regularització de béns d'inversió. Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització.

10.- Deduccions de les quotes suportades amb anterioritat al començament d'activitats. Regularització de les deduccions de les quotes suportades amb anterioritat al començament d'activitats. Rectificació de quotes repercutides i suportades. Supòsits generals de devolució. Règim especial de devolució mensual. Devolució a persones no establertes en l'àmbit d'aplicació de l'Impost.

11.- Anàlisi de determinats règims especials: simplificat, comerç electrònic, del criteri de caixa i grups d'empreses.

12.- Obligacions formals. Reglament de facturació.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA