Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F026/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

Auditors de Comptes (ICAC): 30 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 30 h

 

 

DATES: 28 d'octubre; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb clopez@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista, assessor fiscal. Soci-Director de Bertran Ribera Asesores SLP. Excap del Servei (en excedència) d'Informació i assistència al contribuent en la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

PROGRAMA:

1.- L'Impost sobre el Valor Afegit: normativa reguladora i fet imposable. Naturalesa. Concepte de fet imposable. El concepte d'empresari i professional. Delimitació amb el ITP i AJD. El lliurament de béns i la prestació de serveis. Les operacions no subjectes. Els autoconsums.

2.- Les exempcions. Especial atenció a les exempcions immobiliàries i la renúncia a l'exempció.

3.- L'IVA i el comerç exterior. Fet imposable "importació". Concepte. Exempcions en les exportacions i operacions assimilades. Operacions assimilades a les importacions. Exempcions relatives a les zones franques i altres dipòsits i a règims duaners i fiscals. Exempcions en la importació.

4.- La fiscalitat de l'IVA en les relacions comercials amb Europa. Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" -AIB-:
- Concepte d'AIB.
- Persones de règim especial. AIB no subjectes.
- Exclusions del concepte de AIB
- Règim de mitjans de transport nous
- Operacions realitzades per persones jurídiques no empresaris o professionals.
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns". Les transferències de béns internacionals. Operacions assimilades a les AIB.
- Exempcions en els Lliuraments intracomunitaris de béns. Exempcions en les AIB: Les denominades operacions triangulars.
- El transport i els serveis de mediació en les operacions intracomunitaris.
- Lliuraments de bens intracomunitaris.

5.- Lloc de realització dels lliuraments de béns: regla general i regles especials.

6.- Lloc de realització de les prestacions de serveis: regla general i regles especials.

7.- Meritament de l'Impost. La base imposable en els lliuraments de béns i en les prestacions de serveis: Regla general i Regles especials. Modificació de la base imposable: supòsits especials de concurs de creditors i per crèdits total o parcialment incobrables. La base imposable en les AIB i en les importacions. Subjectes passius i responsables de l'Impost. La regla d'inversió del subjecte passiu -ISP- (supòsits de ISP que afecten a operacions immobiliàries).

8.- El tipus impositiu i la seva aplicació pràctica.

9.- Deduccions. Requisits materials i formals del dret a deduir. El concepte de sectors diferenciats. La regla de prorrata: classes (prorrata especial i prorrata general) i procediment d'aplicació. Regularització de béns d'inversió. Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització.

10.- Deduccions de les quotes suportades amb anterioritat al començament d'activitats. Regularització de les deduccions de les quotes suportades amb anterioritat al començament d'activitats. Rectificació de quotes repercutides i suportades. Supòsits generals de devolució. Règim especial de devolució mensual. Devolució a persones no establertes en l'àmbit d'aplicació de l'Impost.

11.- Anàlisi de determinats règims especials: simplificat, comerç electrònic, del criteri de caixa i grups d'empreses.

12.- Obligacions formals. Reglament de facturació.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA