Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Curs pràctic per iniciar-se a l'Administració Concursal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F002/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

Auditors de Comptes (ICAC): 27 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 27 hores

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de les sessions.

REFOR: 27 hores en concursal

 

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 24 de febrer; 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 2021.

 

 

 

HORARI: 24 de febrer, 10 i 24 de març (de 16.00 a 20.00 h); 3, 17 i 31 de març (de 16.00 a 21.00 h)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 350 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 455 €

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Aquesta nova iniciativa formativa promoguda pel CEC neix amb un objectiu fonamental, introduir als inscrits en el mateix en les funcions a desenvolupar per un dels principals agents del procés d'insolvència, l'Administració concursal.
El curs pararà esment a aquells aspectes i tasques més rellevants que ha de desenvolupar el professional designat: el que s'inscrigui trobarà en aquesta formació un coneixement d'alt valor afegit: la seva perspectiva eminentment empírica.

 

Està dirigit, especialment, a administradors concursals que vulguin reciclar-se, economistes, titulats mercantils, auditors, assessors d'empreses i advocats tots ells novells, així com a personal de despatxos especialitzats en situacions de crisi empresarial o insolvència.

 

El programa oferirà una visió global i pràctica del procediment concursal, passant per totes les seves fases des d'una perspectiva pràctica sobre els passos, tasques i funcions que ha de desenvolupar l'administració des de la mateixa presentació de la sol·licitud de concurs, la seva declaració, la designació i acceptació del càrrec fins a la mateixa conclusió del procediment.

 

S'emfatitzarà en qüestions bàsiques i imprescindibles per a la correcta tramitació del procediment; i tot això, posant èmfasi en les últimes reformes concursals.

 

 

 

PROGRAMA:

Dia 24 de febrer 2021 de 16.00 a 20.00 h -4 hores

 

De 16,00 a 17,00 h.
1.- PREVI

Antecedents Llei Concursal.
Llei orgànica 8/2003, de 9 de juliol i Llei 22/2003, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1995 d'1 de juliol del Poder Judicial. Llei 22/2003 de 9 de juliol, concursal.
Reial decret legislatiu 1/2020 de 5 de maig que aprova el Text refós de la Llei Concursal.
Jutjats Mercantils. Estructura i composició (Jutge, Lletrat de l'Administració de Justícia i resta de personal.
Requisits i formalismes de la sol·licitud de declaració de concurs.
Ponent: Sra. LAURA PEDREÑO VARGAS. Economista. Administradora Concursal.

 

De 17,00 a 20,00 h
2.- LA DECLARACIÓ DE CONCURS I ACTUACIONS INICIALS DE L'ADMINISTRACIÓ CONCURSAL
ASPECTES RELLEVANTS DE L'ACTE DE DECLARACIÓ DE CONCURS

-Concurs voluntari vs. Concurs necessari.
-Nomenament de l'AC.
-Crida als creditors.
-Publicitat Concursal. El Registre Públic Concursal.
LES SECCIONS DEL PROCEDIMIENTACEPTACIÓN DEL CÀRREC D'AC
-Requisits. L'assegurança de RC.
-Incompatibilitats, prohibicions. Renúncia, recusació.
-La Credencial.
-RELACIÓ DE L'AC AMB ELS TRIBUNALS: L'ÚS DE LEXNET
-LA RETRIBUCIÓ DE L'AC

-Determinació i quantia.
-Fiscalitat.
Ponent: RUBÉN GARCIA-QUISMONDO PEREDA. Economista. Administrador Concursal.

 

Dia 3 de març 2021 de 16.00 a 21.00 h -5 hores

 

De 16,00 a 18,00 h.
3.- PLANIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT.

Disseny de l'estratègia a seguir en el procediment i elaboració de full de ruta.
Acta d'intervenció i requeriment d'informació mínima per a l'estudi de la situació d'insolvència del deutor, l'elaboració de l'informe general, solucions davant l'incompliment del deure de col·laboració del deutor concursat.
Anàlisi dels actius, identificació de béns i drets no necessaris per a la continuïtat empresarial, la fi d'obtenir recursos suficients per a la consecució de l'estratègia dissenyada.
Evitar meritació de crèdits: revisió de costos fixos contra la massa del deutor concursat.
Generar confiança a clients i proveïdors com a eina bàsica per a la continuïtat de l'empresa desenvolupada pel deutor concursat.
Ponent: Sr. XAVIER DOMENECH ORTÍ. Economista. Administrador Concursal.

 

De 18,00 a 21,00 h.
4.- EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE CONCURS.

Intervenció o suspensió de les facultats patrimonials del deutor. Actes objecte d'intervenció o administració per part de l'Administració Concursal.
Actes nuls.
Venda d'actius en fase comuna: identificació (i) de l'empresa desenvolupada i actes propis del seu trànsit habitual, (ii) de béns i drets la venda dels quals permeti garantir la viabilitat de l'empresa o les necessitats de tresoreria que exigeixi la continuïtat del concurs i (iii) d'actius no necessaris.
Assistència i actuacions de l'Administració Concursal sobre els òrgans de les persones jurídiques deutores. Atribució al designat de l'exercici dels drets polítics que corresponguin al deutor concursat en altres entitats.
Accions a exercitar per l'Administració Concursal contra els socis o administradors socials de la deutora.
Efectes sobre els creditors. Efectes sobre accions individuals. Desnonament i enervació.
Execucions i constrenyiments. Aixecament d'embargaments.
Aspectes laborals del concurs: Competències en l'àmbit col·lectiu. Declaració del concurs i contractes de treball. Intervenció de l'Administració Concursal en el ERE/ERTO concursal. Procediment i tramitació. Personal d'alta direcció.
Efectes del concurs sobre els contractes.
Obligacions comptables i comptes anuals durant la tramitació de la fase comuna.
Ponent: Sr. JOSEP MARIA BASTONS ÁLVAREZ. Economista. Administrador Concursal

 

Dia 10 de març 2021 de 16.00 a 20.00 h -4 hores

 

De 16,00 a 20 h.
5.- L'INFORME CONCURSAL.

Terminis de presentació.
Contingut mínim de l'informe i censura de la informació aportada per la deutora.
Comunicació prèvia a l'informe de la massa activa i passiva.
Massa activa. Metodologia. Efectes intramurs i extramurs del concurs, de la formació d'un apreuament concorde a la solució del concurs: escenari d'empresa en funcionament o liquidació. Separació o reintegració.
Massa passiva. Metodologia. Formació, reconeixement i classificació. Casos pràctics sobre el particular.
Valoració de l'empresa en el seu conjunt i de les unitats productives que la integren sota la hipòtesi de continuïtat de les operacions i liquidació.
Incidents concursals. Intervenció i recursos.
Els Textos definitius i les seves modificacions.
Ponent: Sr. FRANCESC LACASA LOBERA. Economista. Administrador Concursal.

 

Dia 17 de març 2021 16.00 a 21.00 h -5 hores

 

De 16,00 a 18,00 h.
6.- EL CONVENI.

La proposta de conveni: pla de viabilitat i pla de pagaments.
L'informe d'avaluació de l'Administració Concursal.
Intervenció de l'Administració Concursal en la junta de creditors. Casos pràctics sobre el particular.
Oposició a l'aprovació del conveni.
Comptabilitat durant la fase de conveni. Efectes.
Ponent: Sr. JORGE CRUZ DE PABLO. Economista. Administrador Concursal.

 

De 18,00 a 21,00 h.
7.- LA LIQUIDACIÓ.

El Pla de liquidació. Recomanacions per a redactar una proposta eficaç.
Regles legals supletòries per a tenir en compte.
Els informes trimestrals: contingut mínim i control de crèdits contra la massa.
El pagament als creditors.
Modificacions del Pla de liquidació a través del mecanisme de l'autorització judicial.
La venda de la unitat productiva.
La comunicació d'insuficiència de massa.
La rendició de comptes: Contingut mínim.
Obligacions comptables durant la fase de liquidació. Efectes de l'entrada en liquidació. La comptabilitat com a eina facilitadora per a presentar l'informe de rendició de comptes.
Ponent: Sr. RODRIGO CABEDO GREGORI. Economista. Administrador Concursal.

 

Dia 24 de març 2021 de 16.00 a 20.00 h - 4 hores

 

De 16,00 a 18,00 h.
8.- LA QUALIFICACIÓ.

L'informe de qualificació. Metodologia, consells i pautes per a elaborar l'informe de qualificació.
La prova i la modificació suficient.
Execució de la sentència.
Ponent: Sr. BERNARD AFONSO GONZÁLEZ. Economista. Administrador Concursal.

 

De 18,00 a 20,00 h.
9.- EL CONCURS DE PERSONA FÍSICA.

Alternatives davant una possible insolvència del deutor persona física.
L'Acord Extrajudicial de Pagaments. Nomenament del mediador concursal i Proposta de l'Acord Extrajudicial de Pagaments.
El Concurs consecutiu.
Particularitats del concurs de la persona física no empresària.
El Benefici de l'exoneració del passiu insatisfet.

Ponent: Sra. MARISA BAUTISTA OLIVENZA. Economista. Administradora Concursal.

 

Día 31 de març 2021 de 16.00 a 21.00 h - 5 hores

 

De 16,00 a 21,00 h.
10.- CAS PRÀCTIC GENERAL

Que contingui totes les matèries que s'han explicat en les sessions anteriors.
Ponent: Sr. RAIMON CASANELLAS BASSOLS. Economista. Administrador Concursal.
Ponent: Sr. JORDI CASTELLS LLAVINÉS. Economista. Administrador Concursal.

 

 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA:
Dr. ALFRED ALBIOL PAPS. Economista. Ex President del REFOR-CGE i Coordinador de l'àrea de Formació d'aquest.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA