Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Tancament fiscal i comptable de l'exercici 2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y093/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT, FISCAL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores Comptabilitat
i 3 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 14 de gener de 2021.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

 

 

PROFESSORS:

Part Fiscal
Sr. Jordi Bertran,
economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

 

Part Comptable
Sr. Gregorio Labatut
, economista. Professor titular de la Universitat de València.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Per dur a terme amb èxit el tancament fiscal 2020 és necessari realitzar el tancament comptable amb antelació. Per a això, hem de tenir un coneixement profund tant de les operacions habituals del tancament com de totes aquelles novetats que l'ICAC ha publicat durant aquest exercici i també de l'impacte que la crisi de la Covid-19 ha tingut en l'empresa.

 

La jornada té coma objectiu analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2020, revisant les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials produïdes en els àmbits fiscal i comptable d'aplicació, per tal de poder reflectir-ho adequadament en els comptes anuals 2020 i preveure els seus efectes a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

PROGRAMA:

I.- PART COMPTABLE
1. Obligacions comptables del tancament 2020. Responsabilitat dels administradors i del delicte comptable.
2. Tancament 2020 principals operacions: Tresoreria, partides en moneda estrangera, inventaris, tall d'operacions, immobilitzat, subvencions, arrendaments, regularitzacions, reclassificacions, determinació del resultat abans d'impostos.
1. Registre comptable de l'impost sobre societats: Diferències entre comptabilitat i fiscalitat, permanents i temporàries, actius i passius per impost diferit i limitació en el reconeixement d'actius fiscals diferits. Reconeixement de bases imposables negatives.

 

II.- PART FISCAL
1. Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d'ajustaments. La correcció d'errors comptables.
4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5. Insolvències de crèdits.
6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8. Operacions vinculades.
9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l'exercici de l'opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11. Reserva de capitalització.
12. Patent box
13. Deduccions per incentius.
14. Empreses de reduïda dimensió.
15. Altres qüestions d'interès.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA