Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Tancament fiscal i comptable de l'exercici 2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y092/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT, FISCAL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores Comptabilitat
i 3 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

 

DATA: 14 de gener de 2021.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 14.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

 

 

PROFESSORS:

Part Fiscal
Sr. Jordi Bertran,
economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

 

Part Comptable
Sr. Gregorio Labatut
, economista. Professor titular de la Universitat de València.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Per dur a terme amb èxit el tancament fiscal 2020 és necessari realitzar el tancament comptable amb antelació. Per a això, hem de tenir un coneixement profund tant de les operacions habituals del tancament com de totes aquelles novetats que l'ICAC ha publicat durant aquest exercici i també de l'impacte que la crisi de la Covid-19 ha tingut en l'empresa.

 

La jornada té coma objectiu analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2020, revisant les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials produïdes en els àmbits fiscal i comptable d'aplicació, per tal de poder reflectir-ho adequadament en els comptes anuals 2020 i preveure els seus efectes a la propera declaració de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

PROGRAMA:

I.- PART COMPTABLE
1. Obligacions comptables del tancament 2020. Responsabilitat dels administradors i del delicte comptable.
2. Tancament 2020 principals operacions: Tresoreria, partides en moneda estrangera, inventaris, tall d'operacions, immobilitzat, subvencions, arrendaments, regularitzacions, reclassificacions, determinació del resultat abans d'impostos.
1. Registre comptable de l'impost sobre societats: Diferències entre comptabilitat i fiscalitat, permanents i temporàries, actius i passius per impost diferit i limitació en el reconeixement d'actius fiscals diferits. Reconeixement de bases imposables negatives.

 

II.- PART FISCAL
1. Definició d'activitat econòmica i entitat patrimonial.
2. Amortitzacions. Immobilitzat material i Immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments. Diferents qüestions a tenir en compte.
3. Imputació temporal. La influència de la prescripció en aquest tipus d'ajustaments. La correcció d'errors comptables.
4. La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
5. Insolvències de crèdits.
6. Despeses no deduïbles. Situació actual en la deduïbilitat de les despeses financeres.
7. Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
8. Operacions vinculades.
9. Compensació de bases negatives imposades. Acreditació de les mateixes. Problemàtica entorn a l'exercici de l'opció per a la seva aplicació (doctrina TEAC).
10. Exempcions per doble imposició: dividends i transmissió de valors.
11. Reserva de capitalització.
12. Patent box
13. Deduccions per incentius.
14. Empreses de reduïda dimensió.
15. Altres qüestions d'interès.

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA