Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Anàlisi de projectes d'interès públic: aspectes tècnics, econòmico-financers i legals

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F024/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

camins         cec         222

 

OBJECTIU: Formació interdisciplinària

Per primera vegada els col·legis professionals d'Enginyers de Camins, d'Economistes i de l'Advocacia de Barcelona convoquen unes jornades de formació destinades a aprofundir en l'anàlisi dels processos de presa de decisió d'administracions públiques i empreses privades en relació a projectes d'interès públic, en particular inversions en infraestructures, urbanisme i serveis públics.

 

Aquestes jornades de formació continuen els cursos d'avaluació de projectes iniciats l'any 2011 pel Col·legi d'Enginyers de Camins, i des del 2014 també pel col·legi d'Economistes de Catalunya.

 

L'any 2016, després de la cinquena edició del curs, es va crear un grup de treball entre els Col·legis d'Enginyers i d'Economistes, al qual es va incorporar el Col·legi de l'Advocacia, per tal de reflexionar sobre els processos de decisió en polítiques públiques; en aquest grup de treball van participar-hi una cinquantena de professionals de diferents disciplines i institucions com ESADE, L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i IVÀLUA. El grup va elaborar un document de recomanacions sobre els processos de presa de decisió en polítiques públiques a finals del 2018, i idees per tal de renovar el curs iniciat el 2011, com a jornades o tallers de formació.

 

Amb la incorporació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en aquesta nova edició del 2019, les jornades de formació oferiran una visió més completa dels aspectes tant tècnics como econòmico-financers i legals.

 

 

 

DESTINATARIS: Professionals directius d'administracions i empreses

Les jornades de formació estan adreçades a professionals directius d'administracions públiques i d'empreses que treballen en relació al sector públic, com empreses consultores que ofereixen assessorament tècnic, econòmic, financer i legal sobre projectes de desenvolupament urbanístic, d'infraestructura i serveis públics.

 

 

 

OBJECTIUS I CONTINGUT: Anàlisi legal, econòmic i tècnic de projectes d'inversió i canvis de regulació

Les jornades de formació que es proposen pel 2019 tenen la voluntat d'oferir un àmbit de discussió estratègica per a professionals directius de les administracions públiques i de les empreses, des del convenciment que la complexitat creixent dels projectes d'inversió i/o regulació requereixen la integració del coneixement tècnic, econòmic i legal.

S'oferirà una visió integrada dels processos de presa de decisió i de la posterior implantació/execució dels projectes. Els mètodes d'anàlisi (p.e. la previsió de la demanda i d'impactes, l'anàlisi cost-benefici socioeconòmic i financer, o l'estructuració legal) es presentaran a partir de la discussió d'una sèrie de casos reals amb la participació de professionals i directius directament implicats en el projecte, integrant:

- Anàlisi tècnica: anàlisi de la funcionalitat, de la viabilitat tècnica i els impactes ambientals del projecte, així com de l'eficiència en l'assignació de costos.
- Anàlisi econòmica i financera: la previsió de la demanda i dels efectes econòmics del projecte, l'avaluació de l'interès social i econòmic de la inversió, la seva rendibilitat i sostenibilitat financera. Identificació de beneficiaris per tal d'estimar les transferències entre agents (públics i privats) i poder establir una distribució adient dels costos del projecte.
- Anàlisi jurídica: l'interès general, els interessos públics i privats, els drets afectats pel projecte, el marc dels processos de participació ciutadana, a regulació on s'inscriu el projecte, la col-laboració público-privada, la problemàtica de les licitacions i les ajudes d'estat en el context de la UE.

Aquesta visió integrada legal/econòmica/tècnica s'emmarcarà considerant el marc polític de planificació i programació, així com els processos de participació ciutadana, de deliberació i negociació al voltant dels projectes.

 

Organització de les jornades en base a la discussió de projectes concrets

En la primera jornada, a partir de la discussió d'un seguit de projectes locals i internacionals, s'introduiran els conceptes i els mètodes que es faran servir al llarg de les jornades.

Cada jornada s'estructurarà a partir de la discussió d'un o dos projectes, d'una forma flexible, a partir del següent esquema:
1- Antecedents del projecte
2- Introducció i discussió entre els participants dels diferents aspectes a considerar dins del marc institucional i polític de cada cas
- Tècnics
- Econòmics
- Jurídics
3- Discussions
- Àmbit territorial i sectorial del projecte
- Horitzó d'anàlisi més adient
- Interès general i interessos públics involucrats
- Interessos particulars: matriu d'agents público-privats i identificació de grups que puguin incidir en la decisió
- Els drets afectats que condicionen les decisions.
- Anàlisi del procés participatiu/de deliberació
- Els condicionants legals
- Anàlisi de costos directes, indirectes i induïts. Efecte de les demores
- Anàlisi del finançament del projecte
- Rendibilitat per als diferents agents
- Sostenibilitat financera
- Identificació de beneficiaris/contribuents, i transferències entre agents
- Anàlisi d'impactes socials, econòmics, ambientals i intergeneracionals.
- Els efectes redistributius del projecte
- Avaluació quantitativa/monetitzada dels impactes
- Anàlisi de riscos
- Consideració de les possibles formes d'execució i dels seus condicionants (idoneïtat, viabilitat, possibilitat de CPP "Value for Money", estructuració financera PP).

 

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA:

L'horari de cada jornada serà de horari 9:00 h a 14:30 h, amb pausa cafè i dinar lleuger inclòs:

 

31 d'octubre i 7 de novembre
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
C/ Dels Vergós, 16, 08017 Barcelona

 

14 i 21 de novembre
Col·legi d'Economistes de Catalunya
Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona

 

28 de novembre i 5 de desembre
Il·lustre Col·legi l'Advocacia de Barcelona
Carrer de Mallorca, 283, 08037 Barcelona

Els participants obtindran una acreditació acadèmica atorgada pels tres Col·legis professionals.

Els participants disposaran de tot el material necessari per a la discussió dels casos abans de la jornada.


 

 

PREU DE COL·LEGIATS O MEMBRES DE LES ENTITATS PATROCINADORES: 595 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 795 €

 

 

 

Les jornades tenen el patrocini de la Federació de Municipis de Catalunya

ferderacio


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA