Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació en Directe

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F007/2021
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

MÒDUL DEL CURS SUPERIOR EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORIA FISCAL

 

 

DATES: 11, 16, 18, 23 i 25 de març; 7, 8, 13, 15 i 20 d'abril de 2021.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

Sra. Irene Casín Pascual, llicenciada en Dret. Cap de Servei Coordinador de Gestió Tributaria de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya.

 

 

 

PROGRAMA:

 

A/ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
1. FET IMPOSABLE

- Concepte contribuent
- Residència fiscal
- Rendes exemptes
- Presumpció de rendes i operacions vinculades
- Tractament de l'atribució de rendes

2. ASPECTES PERSONALS I ASPECTES TEMPORALS DE L'IMPOST
- Període impositiu, meritació i imputació temporal de rendes

3. RENDIMENTS DEL TREBALL
- Retribucions dineràries i en espècie
- Minoració en les rendes irregulars
- Càlcul de retencions

4. RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI
- Immobles arrendats
- Despeses deduïbles
- Imputació de rendes immobiliàries

5. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
- La fiscalitat de l'estalvi (especificitat de les operacions vinculades).
- Tractament dels dividends, interessos i l'específic de les assegurances de vida. Altres rendiments del capital mobiliari.

6. RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Estimació directa i Estimació objectiva
- Afectació i desafectació
- Gravamen de les plusvàlues empresarials

7. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
- Delimitació del concepte
- Determinació dels guanys i pèrdues patrimonials
- Normes anti-elusió: recompra de valors que hagin generat pèrdues patrimonials
- Regles específiques de valoració
- Règim transitori (DT 9ª)

8. EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DE LES PLUSVÀLUES
- Reinversió en els supòsits de transmissió d'habitatge habitual
- Transmissions majors de 65 anys

9. LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
- Integració i compensació de rendes
- Mínim personal familiar
- Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
- Plans de Pensions
- Altres reduccions

10. TARIFES DE GRAVAMEN
- Especialitats en l'aplicació de les tarifes

11. QUOTA DIFERENCIAL
- Deduccions en la quota; règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual; donatius, activitats econòmiques

12. GESTIÓ DE L'IMPOST
- Obligació de declarar
- Comunicació de dades
- Renda WEB


B/ IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Estudi general de l'Impost

NOTA: En tots els punts indicats en aquest temari es contemplarà la normativa vigent aplicable per a la Campanya de Renda de l'exercici 2020, la qual és l'objectiu fonamental del curs. No obstant això, respecte de cadascun dels temes a tractar seran objecte d'anàlisi dels canvis introduïts i que puguin afectar a 2020.
Tanmateix en la Gestió de l'Impost s'analitzaran les novetats que afectaran a la campanya IRPF 2021.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA