Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Curs pràctic de consolidació comptable per a auditors

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y077/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 12 h

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 18 hores.

 

 

DATES: 8, 12 i 15 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 270 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 350 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista. Professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, i director del Màster universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB i de la UOC, expert comptable acreditat, membre de l'ACCID, assessor d'empreses.

 

Sr. Albert Valero Tamayo, economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor. Ex-Senior Manager d'EY. Professor de NIIF, USGAAP i Consolidació al CEF. Membre del ROAC des de la seva constitució.

 

 

 

INTRODUCCIÓ:

L'objectiu del curs és analitzar la normativa vigent aplicable a la consolidació a Espanya sota les NOFCAC i, també, la normativa que en l'actualitat s'aplica a l'auditoria de comptes anuals consolidats. Durant el curs es realitzarà un cas global de consolidació comptable i una anàlisi de la consolidació des del punt de vista de l'auditor. D'acord amb això, s'analitzarà la següent normativa:

 

- Codi de Comerç.
- Reial Decret 1159/2010 sobre formulació de comptes consolidats.
- Reial Decret 602/2016 on s'introdueixen canvis en la normativa de consolidació.
- Llei d'Auditoria de Comptes.
- NIA-ES-600.
- Resta de normativa aplicable en les vigents NIAS
-ES.
- NIAS-REVISADES (grup 700).

 

El curs combinarà la part més conceptual amb exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar els diferents temes.

 

 

 

DIRIGIT A:

Qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses. En especial, va dirigit a aquelles persones que treballen en grups d'empreses i han de realitzar la consolidació o bé auditors que han de revisar i auditar els comptes consolidats de grups d'empreses.

 

 

 

PROGRAMA:

1a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE

 

1.- Introducció i normativa (Real Decret 1159/2010 i posteriors modificacions).
- Marc legal a Espanya. La regulació a partir de 2010.
- Les combinacions de negoci.
- La consolidació comptable.

2.- Conceptes preliminars que intervenen a la consolidació.
- Societats que intervenen a la consolidació
- Grups de societats: grups verticals i grups horitzontals.
- Obligació de consolidar. Exempcions.

3.- Etapes de la consolidació.
- Homogeneïtzació de la informació. Homogeneïtzació Valorativa i temporal.
- Agregació de les partides.

4.- El mètode d'integració global.
- Introducció al mètode.
- Eliminació inversió-patrimoni net
- Fons de comerç de consolidació. Càlcul i normes de valoració dels actius i passius de les societats que formen el grup.
- La valoració dels socis externs.
- Eliminacions de resultats per operacions internes

5.- Procediment de posada en equivalència (mètode de la participació). Valoració de els inversions en empreses associades.

6.- El balanç i els comptes anuals de pèrdues i guanys consolidats. Estructures i principals aspectes a tenir en compte.
- Aspectes generals
- Estructura del balanç consolidat
- Estructura del compte de PiG consolidat

 

2a PART: LA CONSOLIDACIO COMPTABLE i L'AUDITORIA

1.- Documentació i planificació d'una auditoria de comptes anuals consolidats.

2.- Exemple d'una auditoria de comptes anuals consolidats d'un grup multinacional.

3.- Cas global de consolidació i informació a proporcionar a la memòria consolidada.

4.- Informe d'auditoria de comptes anuals consolidats.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA