Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: WEBINAR ''Actualització comptable: consultes BOICAC | Anàlisi comptable de canvis de criteri, errors i estimacions. Fets posteriors i subvencions''

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y060/2022
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 8 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):

Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col-legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

DATA: Dijous, 15 de setembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 hores.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez i Pérez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

Actualització comptable: consultes BOICAC

 

PRESENTACIÓ:

El tancament de l'exercici 2021 ha estat marcat per la primera aplicació de les modificacions del PGC introduïdes pel RD 1/2021 i la RICAC del 10/2/2021. A més, en els darrers Butlletins Oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre operacions empresarials d'actualitat complexes, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant del PGC vigent . Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions de certa complexitat que presenta la realitat empresarial.


Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els darrers pronunciaments de l'ICAC més alguns efectes derivats de la reforma del PGC 2021, s'organitza aquesta sessió per facilitar la resolució de problemes a les empreses clients, simultàniament posar al dia els equipsprofessionals del despatx.

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels efectes derivats dels darrers criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents.

 

PROGRAMA:

- El còmput de la xifra de negocis segons la RICAC 2021 i l'abast de l'obligació d'elevar a l'any els exercicis inferiors a 12 mesos.
- Comptabilització de les bonificacions 2022 als combustibles.
- Subvencions obtingudes per cancel-lar préstecs ICO
- Les aportacions no dineràries diferides
- L'efecte impositiu a les cooperatives
- Augments de capital per compensació de deutes.
- Comptabilització de crèdits deteriorats amb garantia hipotecària, abans i després de reforma del PGC 2021
- Situacions en què el dividend percebut no és ingrés, sinó que minora el cost de la inversió. Anàlisi de diferents casuístiques.
- Comptabilització de les modificacions als arrendaments derivades de la situació de pandèmia.
- Anàlisi comptable dels préstecs avalats per l'ICO
- Registre d'un aval atorgat pel soci majoritari
- ERTE's: Còmput del nombre de treballadors
- Singularitats a les rúbriques comptables més afectades per la situació sanitària.
- Publicitat i presentació de la informació no financera
- Escissió parcial intragrup amb creació duna nova societat
- Aportació no dinerària de negoci des duna societat estrangera.
- Comptabilització de l?aportació monetària rebuda d?un proveïdor per afavorir la comercialització.
- Subvencions rebudes i xifra de negoci
- Anàlisi de possibles ajustaments al tancament de lexercici per les conseqüències derivades del COVID-19 i la possible no aplicació del principi dempresa en funcionament.
- La comptabilització dels ERTO's
- La capitalització de despeses financeres per una societat que gestiona rendes vitalícies.
- Sobre el repartiment d'un dividend entre empreses del grup després de canvis de valors successius.
- La catalogació comptable d?un contracte d?arrendament i possibles modificacions posteriors.
- Donació d?un soci a una societat limitada professional
- Registre comptable del pagament de certs dividends
- Compra d'empresa que no és negoci
- Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
- Imputació de subvencions vinculades a inversions financeres
- El registre de certes subvencions, donacions i llegats rebuts.
- Vendes d'unes parcel-les: existència o inversions immobiliàries
- Comissions abonades a professionals que intermedien en un arrendament operatiu.
- Adquisició de mercaderies en moneda estrangera.
- Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en ladquisició duna cartera daccions.
- Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de continuar desenvolupant la mateixa activitat que exercia una persona física....etc.
- Anàlisi d'alguns casos reals de comptes anuals ja formulats i auditats sota el PGC2021
- Comentari d'ALGUNES REPERCUSSIONS DEL PGC 2021 A LES PIMES.


 

 

Anàlisi comptable de canvis de criteri, errors i estimacions. Fets posteriors i subvencions

 

PRESENTACIÓ:

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar de manera pràctica situacions comptables que tot i tenir una dimensió menor a altres epígrafs, el professional ha de resoldre sovint operacions d'aquesta naturalesa.

La delimitació d'un error comptable, un canvi de criteri o un canvi d'estimació de vegades pot resultar complexa, però el seu llogat és essencial per a l'interessat als estats financers de l'empresa. Com s'ha de tractar l'aflorament comptable d'un actiu fiscal derivat d'operacions d'exercicis anteriors? Els ajustaments en el cas Bankia corresponien a errors o canvis d'estimació comptable? És obligatori reformular els comptes anuals per motiu d'errors detectats? ...

Les diferents tipologies de fets posteriors al tancament de l'exercici requereixen igualment una assossegada anàlisi, ja que la catalogació que es faci d'aquestes situacions afectarà de manera directa els comptes anuals i l'opinió de l'auditor. Quan ha de proveir un ajustament de plantilla la tramitació del qual es desenvolupa a cavall de dos exercicis consecutius? Quan un fet posterior implica ajustament al valor d'actius o passius? Com s'han tractat els efectes del Covid als comptes anuals? Què passa si el fet posterior afecta la continuïtat del negoci? etc.

El reconeixement i la meritació de les subvencions constitueixen sens dubte una àrea objecte de constants debats, com ho evidencien les freqüents consultes a l'ICAC que analitzarem a la jornada: Quan reconèixer una ajuda pública? Com es pot imputar a resultats? Són ajudes públiques certs beneficis fiscals, els "prestem bonificats",...? Les explicacions aniran acompanyades de casos pràctics il-lustradors de la manera de procedir conforme a la normativa actual.

 

PROGRAMA:

1. Canvis de criteri comptables, errors i canvis d'estimacions comptalbes:
a. Abast de la normativa
b. Diferenciació entre canvis de criteri i canvis d'estimacions comptables
c. Els canvis de criteri derivats del RD 1/2021 i la RICAC 10/2/2021, vigents a l'exercici actual.
d. Mètodes de comptabilització
e. Concepte d'error comptable: el registre posterior
f. Reformulació dels comptes anuals.
g. Repercussions als estats financers i l'opinió d'auditoria.

2. Els fets posteriors al tancament de l'execici (HP).
a. Normativa reguladora
b. Tipologia d'HP:
i. Fets posteriors que posin de manifest condicions que ja existien a la data del tancament de l'exercici
ii. Fets posteriors que posin de manifest condicions que no existien a la data del tancament de l'exercici
c. Discussió de situacions empresarials i casos controvertits.
d. Repercussió sobre els estats financers i lopinió d auditoria.
e. Llei 22/2015 i nou contingut de la Memòria.
f. Els fets posteriors i el Covid
g. Fets posteriors que afectin laplicació del principi dempresa en funcionament. Una anàlisi de l'avaluació de la continuïtat de les operacions en el context sanitari actual.


3. Les subvencions:
a. Subvencions d'explotació
b. Subvencions de capital
c. Imputació al patrimoni net i reflex a l'ECPN
d. Lefecte impositiu.
e. Una altra normativa sobre subvencions: Ordre EHA/733/2010
f. Notes de la Resolució ICAC 18/09/2013


4. Casos d'empreses i supòsits pràctics.

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA