Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Els errors que es cometen en la declaració de l'IVA, Model 303 i el règim sancionador

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G103/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 12 d'abril de 2023.

 

 

 

HORARI: de 17.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 125 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José María Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu de la sessió és exposar i analitzar les incorreccions, omissions o errors (a favor o en contra del contribuent), que poden detectar-se en les declaracions liquidacions que es presenten per l'IVA, que a vegades es cometen tot i haver estat previngut i minuciós en emplenar les declaracions; i que poden ser corregides pel mateix obligat tributari, o en un altre cas poden originar actuacions administratives que finalitzen amb liquidacions que regularitzen les anomalies detectades, i si s'escau amb la possible obertura d'expedients sancionadors.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Errors en relació amb les quotes repercutides o meritades:
- Quotes repercutides incloses en una declaració posterior a la meritació, període en el qual van haver d'haver-se declarat.
- Quotes incorrectament repercutides incloses en les declaracions presentades.
- Operacions que s'han fet tributar a un tipus impositiu diferent del procedent.

 

2. Errors en les deduccions de quotes:
- Quotes suportades que es dedueixen sense comptar amb el corresponent document que dóna suport a la deducció, o bé que sigui incorrecte.
- Diferent consideració per als casos referits en l'apartat anterior, que s'haguessin inclòs en els registres de l'IVA.
- Deduccions de quotes d'IVA per adquisicions de béns o serveis no afectes a activitats econòmiques. Quotes reflectides en les declaracions presentades, i que no tenen la consideració de deduïbles.
- Incorrecta aplicació de regularització de quotes suportades, de les regles de prorrata, o del règim de deduccions de sectors diferenciats.
- Deduccions que es practiquen que no es corresponen amb operacions reals.

 

3. Rectificacions presentades pel subjecte passiu de l'IVA amb caràcter previ a la intervenció de l'Administració Tributària, mitjançant la presentació de declaracions complementàries o substitutives.

 

4. Intervenció de l'Administració tributària, sense que s'hagin esmenat prèviament els errors inclosos en les declaracions presentades:
- Liquidació i la possible obertura del corresponent expedient sancionador.
- Qualificació, graduació i quantificació de les sancions que puguin resultar.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA