Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Webinar: Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F004/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de març; 4 i 11 d'abril de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

Sr. Jorge Pérez García, advocat, assessor fiscal i professor associat de Dret Financer i Tributari (UB).

Sr. Àngel Rocamora Puigpinos, advocat, assessor fiscal i professor associat de Dret Financer i Tributari (UB)

 

 

 

PROGRAMA:

 

A/ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
1. FET IMPOSABLE

- Concepte contribuent
- Residència fiscal
- Rendes exemptes
- Presumpció de rendes i operacions vinculades
- Tractament de l'atribució de rendes

2. ASPECTES PERSONALS I ASPECTES TEMPORALS DE L'IMPOST
- Període impositiu, meritació i imputació temporal de rendes

3. RENDIMENTS DEL TREBALL
- Retribucions dineràries i en espècie
- Minoració en les rendes irregulars
- Càlcul de retencions

4. RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI
- Immobles arrendats
- Despeses deduïbles
- Imputació de rendes immobiliàries

5. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
- La fiscalitat de l'estalvi (especificitat de les operacions vinculades).
- Tractament dels dividends, interessos i l'específic de les assegurances de vida. Altres rendiments del capital mobiliari.

6. RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Estimació directa i Estimació objectiva
- Afectació i desafectació
- Gravamen de les plusvàlues empresarials

7. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
- Delimitació del concepte
- Determinació dels guanys i pèrdues patrimonials
- Normes anti-elusió: recompra de valors que hagin generat pèrdues patrimonials
- Regles específiques de valoració
- Règim transitori (DT 9ª)

8. EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DE LES PLUSVÀLUES
- Reinversió en els supòsits de transmissió d'habitatge habitual
- Transmissions majors de 65 anys

9. LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
- Integració i compensació de rendes
- Mínim personal familiar
- Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
- Plans de Pensions
- Altres reduccions

10. TARIFES DE GRAVAMEN
- Especialitats en l'aplicació de les tarifes

11. QUOTA DIFERENCIAL
- Deduccions en la quota; règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual; donatius, activitats econòmiques

12. GESTIÓ DE L'IMPOST
- Obligació de declarar
- Comunicació de dades
- Renda WEB


B/ IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Estudi general de l'Impost

NOTA: En tots els punts indicats en aquest temari es contemplarà la normativa vigent aplicable per a la Campanya de Renda de l'exercici 2022, la qual és l'objectiu fonamental del curs. No obstant això, respecte de cadascun dels temes a tractar seran objecte d'anàlisi dels canvis introduïts i que puguin afectar a 2023.
Tanmateix en la Gestió de l'Impost s'analitzaran les novetats que afectaran a la campanya IRPF 2023


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA