Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F003/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

DATES: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de març; 4 i 11 d'abril de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 500 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 600 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sr. Jordi Bertran Ribera, economista. Soci de Bertran Ribera Asesores.

Sr. Jorge Pérez García, advocat, assessor fiscal i professor associat de Dret Financer i Tributari (UB).

Sr. Àngel Rocamora Puigpinos, advocat, assessor fiscal i professor associat de Dret Financer i Tributari (UB)

 

 

 

PROGRAMA:

 

A/ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
1. FET IMPOSABLE

- Concepte contribuent
- Residència fiscal
- Rendes exemptes
- Presumpció de rendes i operacions vinculades
- Tractament de l'atribució de rendes

2. ASPECTES PERSONALS I ASPECTES TEMPORALS DE L'IMPOST
- Període impositiu, meritació i imputació temporal de rendes

3. RENDIMENTS DEL TREBALL
- Retribucions dineràries i en espècie
- Minoració en les rendes irregulars
- Càlcul de retencions

4. RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI
- Immobles arrendats
- Despeses deduïbles
- Imputació de rendes immobiliàries

5. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
- La fiscalitat de l'estalvi (especificitat de les operacions vinculades).
- Tractament dels dividends, interessos i l'específic de les assegurances de vida. Altres rendiments del capital mobiliari.

6. RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Estimació directa i Estimació objectiva
- Afectació i desafectació
- Gravamen de les plusvàlues empresarials

7. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS
- Delimitació del concepte
- Determinació dels guanys i pèrdues patrimonials
- Normes anti-elusió: recompra de valors que hagin generat pèrdues patrimonials
- Regles específiques de valoració
- Règim transitori (DT 9ª)

8. EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DE LES PLUSVÀLUES
- Reinversió en els supòsits de transmissió d'habitatge habitual
- Transmissions majors de 65 anys

9. LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
- Integració i compensació de rendes
- Mínim personal familiar
- Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
- Plans de Pensions
- Altres reduccions

10. TARIFES DE GRAVAMEN
- Especialitats en l'aplicació de les tarifes

11. QUOTA DIFERENCIAL
- Deduccions en la quota; règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual; donatius, activitats econòmiques

12. GESTIÓ DE L'IMPOST
- Obligació de declarar
- Comunicació de dades
- Renda WEB


B/ IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Estudi general de l'Impost

NOTA: En tots els punts indicats en aquest temari es contemplarà la normativa vigent aplicable per a la Campanya de Renda de l'exercici 2022, la qual és l'objectiu fonamental del curs. No obstant això, respecte de cadascun dels temes a tractar seran objecte d'anàlisi dels canvis introduïts i que puguin afectar a 2023.
Tanmateix en la Gestió de l'Impost s'analitzaran les novetats que afectaran a la campanya IRPF 2023.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA