Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Evolució

Evolució

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació professional de dret públic, creada per la unificació legal del Col·legi d'Economistes de Catalunya i els col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona així com del Consell de Titulars Mercantils de Catalunya.

Durant el període transitori de la unificació, el Col·legi es regeix per el Reglament Orgànic Transitori i pel règim jurídic sectorial i general que li sigui d'aplicació en raó de la seva naturalesa jurídica

La unificació s'ha impulsat per la necessitat d'adaptar les cinc corporacions al nou marc legal derivat de la darrera reforma dels estudis universitaris, als canvis legislatius sobre col·legis professionals contemplats en la futura llei de Serveis i Col·legis Professionals i a la voluntat de donar millors serveis al conjunt de la societat i als col·legiats. A més la constatació que existeix similitud en gran part de les activitats i serveis que els respectius col·legis ofereixen als seus membres, en els segments d'assessoria fiscal, auditoria de comptes, comptabilitat i administració concursal, és un altre dels motius que aconsellaven el procés de fusió.

El nou Col·legi d'Economistes de Catalunya va quedar formalment constituït el dia 1 d'octubre del 2014, quan es va celebrar l'Assemblea Extraordinària Constituent .

Actualment el Col·legi, que compta amb més de 8.000 professionals i 2.000 despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia , és una de les corporacions professionals més importants de Catalunya en l'àmbit de l'economia i l'empresa. A través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals de l'economia i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA