Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

XVIè FÒRUM CONCURSAL 2020 [online]

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F033/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (en directe):

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
REFOR: 18 hores

Experts Comptables acreditats (RECC): 18 hores Per poder gaudir de l'homologació del RECC caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

 

 

DATES: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de novembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 270 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 350 €

 

 

 

PROGRAMA:

 

"Els assistents podran interactuar amb els ponents i formular directament les seves preguntes amb connexió d'àudio i vídeo"

 

10 DE NOVEMBRE DE 2020 (dimarts)

 

16.00 a 17.00 h.

1.- LA REINTEGRACIÓ DE LA MASA ACTIVA EN EL TRLC 2020
- Presumpcions absolutes i relatives del perjudici, prova i legitimació.
- Actes no rescindibles.
- Efectes de la rescissió i la seva relació amb els efectes de la qualificació del concurs culpable.
- Operacions típicament sospitoses de reintegració.
- Altres accions d'impugnació.
- Especialitats de reintegració de la massa activa al concurs consecutiu (arts. 697-699).

Ponent: Sra. AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 11 de Barcelona.

 

17.00 a 18.00 h.

2.- EL DRET PRECONCURSAL EN EL LLIBRE II DEL TRLC: PRINCIPIS D'UNITAT I D'AUTONOMIA
- Comunicació d'obertura de negociacions (el nou "5 bis"): efectes de la comunicació i declaració del concurs.
- Acords singulars i col·lectius. El nou concurs consecutiu.
- Homologació judicial d'acords de refinançament de passiu financer.
- Procediment, tramitació, impugnació i incompliment.
- Especialitats en matèria de reintegració i qualificació.

Ponent: Dr. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 8 de Barcelona.

 

18.00 a 19.00 h.

3.- EL RÈGIM JURÍDIC DEL BEPI EN EL TRLC
- Els nous requisits de l'acord extrajudicial de pagaments.
- La concepció dinàmica de la proposta.
- Problemes interpretatius sobre l'extensió del benefici:
- La conclusió de la fase de liquidació: manteniment de l'habitatge habitual i immobles arrendats i hipotecats.

Ponent: Sra. LUCÍA MARTINEZ OREJAS. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona.

 

12 DE NOVEMBRE DE 2020 (dijous)

 

16.00 a 17.00 h.

4.- LA REGULACIÓ DEL CONVENI EN EL TRLC
- Novetats en matèria de conveni.- La modificació del conveni: dubtes interpretatius de l'art. 8 del decret-llei 16/2020.
- Règim de l'incompliment: reconeixement d'insolvència pel deutor, tramitació de l'incident d'incompliment i nova situació d'Insolvència. Contingut de la proposta: contingut únic, addicional i alternatiu.

Ponent: Sr. FRANCISCO GIL MONZÓ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 6 de Barcelona.

 

17.00 a 18.00 h.

5.-CLASSIFICACIÓ DE CRÈDITS: NOVETATS I QÜESTIONS CONTROVERTIDES
- La classificació del crèdit concursal dimanant d'un expedient de derivació de responsabilitat: criteri innovador fixat per la STS, Sala 1a, núm. 315/2020, de 17 de juny.
- Classificació en el concurs del crèdit de l'hipotecant no deutor.

Ponent: Sr. TEODORO LADRÓN RODA. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 5 de Madrid.

 

18.00 a 19.00 h.

6.- LA REGULACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LA UNITAT PRODUCTIVA EN EL TRLC
- Règim ordinari d'alienació i delimitació del perímetre de la UP.
- Successió d'empresa a efectes laborals i de la seguretat social (la fi de la venda de la UP en seu concursal?).
- Efectes de la VUP sobre els crèdits pendents de pagament i cancel-lació de càrregues.

Ponent: Sra. YOLANDA RIOS LOPEZ. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 1 de Barcelona.

 

17 DE NOVEMBRE DE 2020 (dimarts)

 

16.00 a 17.00 h.

7.- SECCIÓ DE QUALIFICACIÓ (TÍTOL X DEL LLIBRE I DEL TRLC)
- Supòsits especials i presumpcions de culpabilitat
- Regla general i excepcions sobre la formació de la secció sisena.
- Abast de la legitimació dels creditors en la secció de qualificació.
- Demandes de qualificació de l'administració concursal i del Ministeri Fiscal. Escrits de contestació del deutor, còmplice i persones afectades per la qualificació.
- Especialitats de la secció de qualificació en cas d'incompliment de conveni i de reobertura del concurs.
- Mesures d'inhabilitació: prohibició judicial o limitació de la capacitat d'obrar?
- Legitimació activa dels creditors en la secció de qualificació (STS, Sala 1a, núm. 191/2020, de 21 de maig).

Ponent: Sr. MANUEL RUIZ DE LARA. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 11 de MadridD

 

17.,00 a 18.00 h.

8.- LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS AMB PRIVILEGI ESPECIAL EN EL TRLC
- Diferències i coincidències amb l'article 155 de la Llei Concursal de 2003 (arts. 209 i ss. TRLC).
- El tractament de la hipoteca legal tàcita.
- Classes, requisits, límits, modificació i determinació de la valor raonable.

Ponent: Sr. JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 7 de Madrid

 

18.00 a 19.00 h.

9.- L'ESTATUT JURÍDIC DE L'ADMINISTRACIÓ CONCURSAL EN EL LLIBRE I DEL TRLC
- Aspectes innovadors del TRLC.
- Aplicació transitòria de la L.C. 2003 en matèria de nomenament, retribució i separació.
- L'esperat desenvolupament reglamentari de l'Estatut jurídic de l'AC i del compte de garantia aranzelària (especial incidència en els concursos amb insuficiència de massa activa).
- Novetats en matèria de nomenament de AC (nomenament mitjançant llista consecutiva i classificació dels concursos per raó del passiu).

Ponent: Sr. D. CARLOS NIETO DELGADO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 1 de Madrid.

 

19 DE NOVEMBRE DE 2020 (dijous)

 

16.,00 a 17.00 h.

10.- L'INFORME DE L'ADMINISTRACIÓ CONCURSAL EN EL TLC
- Comunicació del projecte d'inventari i llista de creditors, termini de presentació, pròrroga i estructura formal de l'informe.
- Responsabilitat de l'administració concursal per infracció o compliment defectuós del deure de presentació temporània de l'informe.
- Contingut i documents annexos.
- Impugnació de l'inventari i de la llista de creditors: legitimació, termini i tramitació.
- Presentació dels textos definitius després de la "fermesa" de l'informe definitiu de l'administració concursal.

Ponent: Sra. BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 13 de Madrid.

 

17.00 a 18.00 h.

11.- LA INSUFICIÈNCIA DE LA MASSA ACTIVA PER FER FRONT ALS CRÈDITS CONTRA LA MASSA
- Invocació de l'art. 176 bis LC.
- Crèdits contra la massa imprescindibles i prededuïbles.
- Quantificació d'honoraris de l'AC com a despesa prededuible.
- Concurs sense massa i benefici d'exoneració del passiu insatisfet.

Ponent: Sra. SOFIA GIL GARCIA. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 2 de Barcelona.

 

18.00 a 19.00 h.

12.- DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA DEL CONCURS
- La formació de la massa activa. Principi d'universalitat.
- Conservació i administració de la massa activa.
- Venda de béns de l'actiu en fase comuna.
- Exercici del dret de separació.
- Supòsits problemàtics i inclusió en massa activa. Bé en arrendament financer.

Ponent: Sr. CÉSAR SUÁREZ VÁZQUEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 1 de Tarragona

 

24 DE NOVEMBRE DE 2020 (dimarts)

16.00 a 17.00 h.

13.- CONTRACTES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I CONCURS
- Resolució de contractes amb obligacions recíproques en el concurs.
- Contractes de tracte successiu. Compliment, extinció i resolució.
- Anul-lació de clàusules abusives i control d'ofici per part del jutge del concurs.
- Tractament de serveis legals. Especial consideració a les costes.
Ponent: Sr. F. JAVIER VAQUER MARTIN. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 6 de Madrid.

 

17.00 a 18.00 h.

14.- LA RENDICIÓ DE COMPTES I LA RESPONSABILITAT DE L'ADMINISTRADOR CONCURSAL
- Àmbit de la rendició de comptes.
- Responsabilitat civil de l'AC. Casuística.
- Prescripció de l'acció de responsabilitat contra l'AC.
- Responsabilitat tributària de l'administració concursal.

Ponent: Sr. FLORENCIO MOLINA LOPEZ. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 5 de Barcelona.

 

18.00 a 19.00 h.

15.- CONCURS DE PERSONA FÍSICA
- Legitimació, postulació i defensa tècnica en la sol-licitud de concurs.
- Aliments.
- Competència i tramitació del concurs consecutiu.
- Honoraris de l'administrador concursal en concurs consecutiu.
- Especialitats en la classificació de crèdits.
- Habitatge habitual hipotecada i concurs de persona física.

Ponent: Sra. ISABEL GIMÉNEZ GARCIA. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 3 de Barcelona.

 

26 DE NOVEMBRE DE 2020 (dijous)

16.00 a 17.00 h.

16.- ASPECTES LABORALS DEL CONCURS
- Negociació col-lectiva. ERO de suspensió i d'extinció.
- Qualificació del crèdit laboral.
- Incidència de la normativa COVID en aspectes laborals.
- Els "ERTOS concursals" en el text refós de la Llei Concursal; novetats en matèria de contractes de treball, conveni col·lectiu, contractes amb administracions públics i contractes d'alta direcció.

Ponent: Sr. RAÚL N. GARCIA OREJUDO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona.

 

17,00 a 18,00 h.

17.- ACORDS DE REFINANÇAMENT, RD 16/2020 I DIRECTIVA 1023/2019
- Incidència de l'RD 16/2020 en els acords de refinançament en tràmit.
- Principals aspectes de la Directiva 1023/2019 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva
Ponent: Sra. MONTSERRAT MORERA RANSANZ. Magistrada-Jutge del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona.

 

18.00 a 19.00 h.

18.- ASPECTES PROCESSALS DEL CONCURS.

- Legitimació de la sol-licitud de concurs. Representació i defensa tècnica.
- Tramitació de la sol-licitud de concurs i oposició.
- Recursos en seu concursal. Resolucions recurrents. Apel·lació més propera. Accés a la cassació.
- Incident concursal.
- Incidència RD 16/2020. Tramitació preferent d'incidents concursals i proposició i admissió de prova.
- Qüestions sobre el procediment abreujat.

Ponent: Sr. ALFONSO MERINO REBOLLO. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona.

 

DIRECCIÓ TÉCNICA:
Dr. ALFRED ALBIOL PAPS.
Economista i Advocat. Vocal de la Junta de govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA