Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Comptes anuals: Models normal, abreujats i PIMES - AMB CAS PRÀCTIC

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y028/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 16 hores de Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 16 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

NOVA MODALITAT DE FORMACIÓ EN STREAMING:

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATES: 19, 21, 26, 28 de maig i 2, 4, 9 i 11 de juny de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 11.30 hores

 

 

 

COL.LEGIATS: 320 €

NO COL.LEGIATS: 415 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, membre del Consell Directiu del RECC, professor del màster en Comptabilitat i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs es donar a conèixer els models per a la presentació dels comptes anuals de l'any 2019 que s'han de dipositar al Registre Mercantil. El curs se centrarà en els models dels comptes anuals Normals, Abreujats i de PIMEs. Aquests models s'han d'utilitzar pels dipòsits en el Registre Mercantil dels comptes anuals de l'any 2019.

Durant el curs s'analitzarà la part obligatòria del model aprovat, la part opcional (quadres i models), la part no normalitzada i, també, la informació complementaria que s'ha inclòs com obligatòria.

En el curs es presentarà, d'una banda, els límits i les situacions que permeten aplicar models de balanç i memòria (segons consulta ICAC) i, de l'altra, la informació dels comptes anuals (model Normal, Abreujats i PIMEs), segons Real Decret 602/2016, i com aquesta s'ha traslladat als models a dipositar en el Registre Mercantil. Específicament, s'analitzarà de forma detallada:


- Model normalitzat de Balanç.
- Model normalitzat de comptes de Pèrdues i Guanys.
- Contingut de la memòria (part normalitzada i part no normalitzada).
- Informació addicional obligatòria als comptes anuals.

També s'analitzarà les principals novetats comptables i mercantils que s'incorporen al Reial Decret Llei 8/2020 sobre "Mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19", publicat al BOE 17 de març de 2020.

Així com les novetats que fan referència a la formulació i aprovació dels comptes anuals, assistència a les Juntes Generals, processos concursals, presentació dels Llibres oficials al Registre Mercantil i Fets Posteriors a incloure a la memòria.


 

 

DESTINATARIS:

A qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d'empreses, auditors, que necessitin conèixer els models de comptes anuals que han d'utilitzar les empreses pel dipòsit dels comptes del 2019.

 

 

 

PROGRAMA:

En aquest curs s'analitzaran els models de comptes anuals normalitzats que s'han d'utilitzar pel dipòsit dels comptes anuals de l'any 2019. Al no produir-se cap canvi normatiu comptable durant l'any 2019, que afectin als models de dipòsit de comptes, els models a utilitzar durant l'any 2020 seran els publicats per la Resolució de 22 de maig de 2019, per la que es modifica el Anexe I, Anexe II i Anexe III de la Ordre JUS/319/2018, de 21 de març per la que s'aproven els models per la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

 

El programa del curs inclou el següent:

 

1.- Límits per aplicar els models abreujats de balanç i memòria del PGC global i qui pot aplicar el PGC PIMES (Real Decret 602/2017)

 

2.- Principals novetats per la formulació i aprovació dels Comptes Anuals segons el RD Llei 8/2020.

 

3.- Principals aspectes que es van introduir en la modificació del PGC i PGC PIMEs: Real Decret 602/2016
- Comptes anuals

- Principals canvis sobre normes de registre i valoració.
- Novetats en el contingut de la memòria NORMAL
- Nova estructura i contingut de la memòria ABREUJADA

 

4. Estudi dels models normalitzats dels comptes anuals segon. Models Normal, abreujats i de PIMES obligatoris pel dipòsit de comptes de l'any 2019:
a. Dades generals de l'empresa que s'han de complimentar
b. Informació complementaria obligatòria.
c. Estructura del balanç normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori-
d. Estructura del compte de Pèrdues i Guanys normalitzat (comparació amb el PGC) -obligatori-
e. Contingut de la memòria: estructura i quadres normalitzats
f. Propostes de quadres per la part no normalitzada
g. Estat de Fluxos d'efectiu
h. Estat de Canvis en el Patrimoni Net
i. Estat de Informació no financera

 

5.- Model complet de redacció d'una memòria abreujada i de PIMEs

 

6.- Cas pràctic real de realització d'una memòria sencera abreujada i de PIMEs

 

Durant el desenvolupament del curs s'exposaran els models normalitzats de balanç, Pèrdues i Guanys i memòria Normal, Abreujada i de PIMES. Per completar es facilitarà un model complet de memòria abreujada i de PIMES. Durant el curs es realitzarà un exemple pràctic real sencer de memòria Abreujada en els formats del registre mercantil completats amb propostes per la part no normalitzada.SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA