Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE LLEIDA: Economistes i auditors davant les darreres consultes del BOICAC i altres normes d'interès

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y045/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Homologació:
- 8h Comptabilitat - auditors de comptes (ROAC)
- homologat RECC

 

DATA: Dijous, 5 de setembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

LLOC: Col·legi d'Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

PREU 2a INSCRIPCIÓ COL·LABORADOR: 80 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

En els últims Bolletins Oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que sorgeixen amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant del nou PGC. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recent, ni tampoc una reflexió assossegada sobre qüestions de certa complexitat que presenta la realitat empresarial.


Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els pronunciaments últims de l'ICAC i altra normativa recent, s'organitza aquesta jornada, de gran utilitat professional per reflexionar sobre el tancament dels Comptes Anuals 2019, per facilitar la resolució de problemes en les empreses clients, i simultàniament posar al dia als equips professionals dels despatxos.


Igualment es comentaran les modificacions normatives previstes per l'ICAC per al 2019 i 2020, que a més de la dimensió comptable també afectaran l'enfocament mercantil i tributari d'operacions empresarials quotidianes.


La Jornada es desenvoluparà de forma participativa, dinàmica i molt pràctica. La presència d'auditors, economistes, comptables, assessors fiscals, ..., professionals implicats diàriament en la gestió empresarial, crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents.

 

 

 

PROGRAMA:

 

- Tractament comptable de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en les donacions d'immobilitzat.
- Adquisició de mercaderies en moneda estrangera.
- Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l'adquisició d'una cartera d'accions.
- Compromís en ferm per a l'adquisició d'existències.
- Societats del grup en el sentit de l'art. 42 del Codi de Comerç.
- Tractament comptable d'una "provisió per a rehabilitació d'immobilitzat".
- Contraprestació variable en virtut d'un pacte que depèn de l'efectiva tributació de l'empresa.
- Vida útil i vida econòmica de l'immobilitzat material.
- Costos de venda d'un actiu arrendat. Indemnitzacions abonades a persones físiques per extinció de contractes d'arrendaments rústics històrics.
- Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de seguir desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física.
- Sobre l'aplicació del règim transitori i els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic.
- Sobre aspectes més rellevants de l'auditoria a incloure en l'informe d'auditoria d'acord amb la NIA-ES 701 "Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent" en el cas d'entitats que no són d'interès públic.
- Valoració de residus.
- Conveni urbanístic amb un Ajuntament.
- Sobre l'actuació de l'auditor de comptes en relació amb la informació no financera i sobre política de diversitat i altres aspectes que s'inclou en determinats casos en l'informe de gestió.
- Sobre la consideració o no com a entitat d'interès públic (EIP) d'una societat mercantil que trasllada el seu domicili social a Espanya
- Aportacions rebudes per una fundació per finançar un programa de beques. Normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.
- Cànon de sanejament d'aigües residuals.
- Sobre el moment efectiu en què han de produir-se les comunicacions per part dels auditors de comptes a les autoritats públiques supervisores de les entitats auditades
- Referent a si en el còmput per determinar el percentatge d'honoraris entre serveis d'auditoria i diferents als d'auditoria de l'entitat d'interès públic auditada, s'han d'incloure entre aquests últims els corresponents a serveis exigits per la normativa reguladora a la qual es troba subjecta aquesta entitat.
- Cànon digital.
- Adquisició d'un actiu per usucapió.
- Sobre com afecta el règim d'independència al qual els auditors dels comptes anuals de les entitats que emeten valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors es troben subjectes les diferents actuacions que aquest ha de realitzar per a la publicació del fullet que aquesta entitat ha de emetre i que vénen exigides per la "normativa de fullets".
- Sobre com afecta a l'abast de l'encàrrec d'auditoria de comptes el canvi d'ubicació de la informació sobre l'aplicació de resultats i el període mitjà de pagament a proveïdors en els models abreujat i de Pimes
- Subvenció rebuda per finançar l'adquisició de sòl i criteri a seguir per amortitzar les inversions immobiliàries.
- Adquisició d'elements de l'immobilitzat lliurant com a pagament parcial altres elements de la mateixa naturalesa.
- Sobre com afecta el règim d'independència dels auditors dels comptes la prestació de serveis de traducció dels comptes anuals formulats i auditats o de conversió dels comptes anuals per a la presentació d'acord amb les Normes Internacionals d'Informació Financera.
- Dividend rebut quan s'han realitzat inversions successives.
- Sobre la normativa a tenir en compte per determinar el primer exercici en el còmput del termini de contractació a efectes d'establir l'obligació de rotació en determinades circumstàncies.
- Sobre el règim de l'auditoria dels comptes anuals en societats de capital de titularitat municipal, arran de l'aprovació del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local.

- Breu comentari de propers canvis comptables:
* Operacions societàries en pimes RICAC 2019.03.05
* Instruments Financers,
* Reconeixement d'ingressos ordinaris
* Arrendaments.

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA