Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Jornada sobre el concurs de les persones físiques: La Segona Oportunitat

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G051/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 MERCANTIL

Programa

Homologada pel REFOR

 

 

DATA: 28 de març de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'objectiu d'aquesta jornada és abordar l'estudi metòdic i sistemàtic del mecanisme de segona oportunitat, aportant, al costat del coneixement de la norma, l'experiència pràctica, i tenint en compte les diferents resolucions que sobre la matèria es van dictant i els diferents dubtes i qüestions que s'han anat suscitant. Es tracta de trobar, a través de la reflexió i el debat, les millors respostes per aconseguir una àgil i total tramitació dels concursos en la instància civil, evitant afegir obstacles innecessaris en el ja tortuós mecanisme de la segona oportunitat de les persones naturals no empresàries.

 


S'analitzaran els problemes que sorgeixen en relació al procediment d'acord extrajudicial de pagaments, entre altres, la seva naturalesa, l'abast de les obligacions assumides pel notari, els requisits i condicions per poder instar un acord extrajudicial de pagaments, les dificultats que comporta la necessitat de sol·licitud conjunta per tots dos cònjuges o per un amb consentiment de l'altre, els supòsits de no acceptació dels successius mediadors concursals nomenats, el còmput dels terminis o la impugnació dels acords, ...

 

Així mateix, pel que fa al procediment de concurs, sigui o no consecutiu, es tractaran, entre altres aspectes, el concepte d'empresari, el criteri temporal al que ha d'atendre's per a la seva qualificació, la caracterització dels administradors de les societats mercantils, els socis, els fiadors i els familiars de tots ells, els problemes de competència objectiva i territorial, la consideració del concurs consecutiu com a necessari o voluntari i, en relació íntima amb això, la necessitat de personació del deutor concursat i de la possibilitat processal d'oposar-se a la declaració de concurs, l'acumulació d'accions i la de processos i els problemes competencials que susciten, els criteris de connexitat, la sol-licitud de concurs i documents que s'han d'acompanyar, la postulació processal i la defensa tècnica del mediador concursal i del deutor, el contingut i publicitat de l'acte de declaració de concurs, el dret d'aliments en el si del concurs, el moment processal per presentar i per donar publicitat a l'informe de l'article 75 de la Llei Concursal, als textos definitius i al pla de liquidació, l'examen en el si del concurs de la abusivitat de les clàusules en els contractes formalitzats amb el deutor concursat, la protecció de l'habitatge habitual del deutor persona natural i del crèdit hipotecari en el concurs de creditors, la necessitat d'executar la garantia hipotecària que recau sobre l'habitatge habitual, la resolució anticipada dels plans de pensions, la retribució dels administradors concursals, la qualificació de crèdits, i la qualificació del concurs i de l'extensa problemàtica que suscita la declaració i conclusió simultània del concurs per insuficiència de massa a l'empara de l'article 176 bis 4 LC.

 

Finalment, també s'abordaran els no pocs dubtes que sorgeixen en relació al benefici d'exoneració del passiu insatisfet, entre altres, el concepte de deutor de bona fe, el problema de l'existència d'un procés penal en tramitació, el requisit d'haver intentat un acord extrajudicial de pagaments, la determinació de l'abast del benefici d'exoneració del passiu insatisfet, el tractament dels crèdits de dret públic, el tractament dels fiadors, el caràcter definitiu o provisional del benefici d'exoneració del passiu insatisfet, atenent als dos itineraris que es contemplen per a la seva concessió, o els problemes derivats de la revocació del benefici.

 

 

 

PROGRAMA:

9:15 h. Recepció i lliurament de documentació.

 

9:30 a 10:30 h. Primera sessió: L'Acord Extrajudicial de Pagaments.
1. Introducció i justificació.
2. Requisits subjectius i objectius.
3. Sol·licitud: legitimació i forma.
4. Competència objectiva i territorial.
5. Admissió a tràmit i actuacions subsegüents: nomenament d'MC, publicitat registral i iniciació del procediment de l'art. 5 Bis LC.
6. Efectes de la iniciació: sobre el deutor, sobre les execucions, sobre els creditors, sobre els crèdits, sobre les garanties personals i altres efectes.
7. Actuacions davant el mediador concursal: verificació de dades i documents, la proposta d'acord i la reunió amb els creditors.
8. Maneres de terminació de l'AEP: anticipada, amb acord i sense acord.
9. La impugnació, el compliment i l'incompliment de l'acord.
10. El cost de les actuacions davant el Notari en la primera fase de l'AEP. La retribució dels mediadors concursals en la segona fase de l'AEP.

 

Ponent: Sr. Ángel Serrano de Nicolás. Notari de Barcelona.

 

10:30 a 12:00 h. Segona sessió: El Concurs Consecutiu (I): iniciació i efectes.
1. La competència objectiva: el concepte d'empresari.
2. La competència territorial.
3. Acumulació d'accions i processos.
4. Legitimació.
5. Postulació processal i defensa tècnica.
6. Sol·licitud: forma i documents que han d'acompanyar-la.
7. L'acte de declaració: contingut i publicitat.
8. Efectes de la declaració de concurs.
9. Els aliments en el concurs.
10. Els honoraris de l'administrador concursal.

 

Ponent: Il·lm. Sr. Manuel Ruiz de Lara. Magistrat-Jutge del Jutjat del Mercantil Nº 10 de Barcelona.

 

12:00 a 12:30 h. Pausa.

 

12:30 a 14:00 h. Tercera sessió: El Concurs Consecutiu (II): tramitació, liquidació, qualificació i terminació anticipada ex art. 176 bis LC.
1. Procediment i actuacions subsegüents a la declaració: la comunicació de crèdits, els textos definitius i el pla de liquidació.
2. La massa activa del concurs: béns conjugals, presumpció de donacions entre cònjuges, habitatge habitual del matrimoni, comptes indistints i béns del cònjuge a poder del concursat.
3. La massa passiva del concurs: especialitats quan el deutor concursat està casat.
4. La qualificació de crèdits.
5. L'aprovació del pla de liquidació, les operacions de liquidació i la rendició de comptes.
6. La protecció del consumidor en el si del concurs.
7. Els béns susceptibles de no ser liquidats.
8. La qualificació del concurs.
9. La conclusió del concurs.
10. El concurs exprés.

 

Ponent: Il·lm. Sr. Manuel Ruiz de Lara. Magistrat-Jutge del Jutjat del Mercantil Nº 10 de Barcelona.

 

14.00 a 16.00 h. Pausa.

 

16.00 a 17:30 h. Quarta sessió: El Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet (I).
1. Pressupostos.
2. Competència.
3. Sol·licitud: temps i forma
4. El deutor de bona fe.
5. Tramitació de la sol·licitud.

 

Ponent: Il·lm. Sr. Miguel Ángel Chamorro González. Magistrat-Jutge del Jutjat de 1ª Instància nº 50 de Barcelona.

 

17:30 a 18:00 h. Pausa.

 

18.00 a 19:30 h. Cinquena sessió: El Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet (II).
1. L'exoneració definitiva i l'exoneració provisional: el seu diferent abast, el tractament dels fiadors i del crèdit públic.
2. El pla de pagaments.
3. La revocació de l'exoneració definitiva i de la provisional.
4. La conversió en definitiva de l'exoneració provisional.
5. La revocació de l'exoneració definitiva que va ser provisional.

 

Ponent: Il·lm. Sr. Miguel Ángel Chamorro González. Magistrat-Jutge del Jutjat de 1ª Instància nº 50 de Barcelona.

 

19:30 h. Cloenda de la Jornada


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA