Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs sobre fiscalitat immobiliària

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F031/2018
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATES: 3, 10, 17, 23 i 30 d'octubre de 2018.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 480 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 625 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Antonio Abeleira, advocat. Excap de la Divisió de Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Jordi Bertran, economista i assessor fiscal. Soci-director de Bertran Ribera Asesores SLP.

Sra. Natàlia Caba, llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Àngel Segarra, economista. Soci de Segarra de Figarolas i Associats.

Sr. José María Tocornal, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona.

 

 

 

OBJECTIU:

El curs té per objectiu analitzar els diversos impostos que graven les diferents activitats immobiliàries (construcció, promoció i lloguer) en funció dels subjectes que les realitzen (societats, empresaris individuals i particulars).

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

 

PROGRAMA:

IMPOST SOBRE SOCIETATS DE LES EMPRESES PROMOTORES, IMMOBILIÀRIES I CONSTRUCTORES (3 i 10 d'octubre)

 

1.- Impost sobre Societats de les empreses promotores.
- Normes de comptabilitat.
- Particularitats de la base imposable: aportacions no dineràries, permutes, valoració d'existències, criteri d'imputació de vendes a resultats, provisió per despeses pendents, provisió per reparacions i sanejaments, provisió per deterioraments.

 

2.- Impost sobre Societats de les empreses immobiliàries.
- Normes de comptabilitat.
- Particularitats de la base imposable: ingressos i despeses.
- Règim especial de lloguer d'habitatges.

 

3.- Impost sobre Societats de les empreses constructores.
- Normes de comptabilitat.
- Particularitats de la base imposable: imputació temporal en funció del grau d'avançament de la obra.

 

INCIDÈNCIA DE LA TRIBUTACIÓ LOCAL EN LES OPERACIONS I ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES (10 d'octubre)

 

1.- L'impost de béns immobles: el gravamen de les finques i llur valoració.
2.- L'activitat immobiliària i l'impost sobre activitats econòmiques.
3.- L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la problemàtica de determinar la base imposable d'aquest impost.
4.- L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la seva problemàtica actual a conseqüència de la sentència del Tribunal constitucional de 2017.

 

TRACTAMENT FISCAL DE LES OPERACIONS IMMOLIBIÀRIES EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) (17 d'octubre)

 

1.- Règim d'individualització de rendes

2.- Condició de contribuents de les societats civils / comunitats de bens

3.- Rendiments del capital immobiliari.
- Despeses deduïbles.
- Reducció dels rendiments de capital immobiliari.
- La fiscalitat de l'arrendament turístic.

4.- Qualificació com rendiment d'activitats econòmiques dels arrendaments d'immobles
- Delimitació del concepte.
- Diferències doctrinals entre l'IRPF i l'Impost sobre Societats.

5.- Guanys Patrimonials
- Supòsits en els que no es produeix alteració / guany patrimonial. Estudi especial dels casos de divisió de la cosa comuna.
- Determinació dels valors de transmissió, adquisició i del guany patrimonial.
- Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió.
- Supòsits específics de determinació del guany patrimonial en una operació immobiliària.
- Altres exempcions.
- Disposició transitòria novena. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

6.- Valoració de rendes en espècie (utilització d'habitatge per un treballador, soci, etc.).

7.- Imputacions immobiliàries.

8.- Deduccions en el marc d'una activitat econòmica.

9.- Deducció por lloguer de l'habitatge habitual.

10.- Règim transitori de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual.

 

TRIBUTACIÓ PER IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) DE LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES (23 d'octubre)

 

1.- Introducció: Amb relació a la tributació per l'IVA de les operacions immobiliàries: concepte d'empresari, operacions subjectes, exemptes,... Conseqüència per al règim de deduccions. Operacions no subjectes efectuades per societats mercantils. Relacions IVA - ITP.

2.- Lliuraments de terrenys. Supòsits d'operacions subjectes, exemptes o no exemptes a l'IVA. Amb relació a operacions efectuades en el curs de Programes urbanístics: no subjecció a l'IVA dels lliuraments de terrenys (i les seves conseqüències), així com l'exempció per lliuraments de terrenys per a vials públics; execucions d'obres sobre domini públic efectuades per a ens públics en procediments d'urbanització.

3.- Lliuraments d'edificacions. Determinada casuística relativa a la qualificació d'ulterior transmissió d'edificacions.

4.- Comunitats de bens: deduccions de quotes suportades; adjudicacions posteriors a favor dels socis. Exigibilitat de l'Impost pels pagaments anticipats.

5.- Obres de rehabilitació. Concepte i requisits. Conseqüències de la incorrecta determinació.

6.- Tipus impositius aplicables a les obres de renovació i de reparació d'habitatges. Requisits i casuística.

7.- La renúncia a la exempció, article 20.Dos, Llei de l'IVA. La seva aplicació.

8.- Comentaris sobre els tipus impositius aplicables als lliuraments d'edificacions i a les execucions d'obres.

9.- Determinades qüestions respecte dels tipus impositius i subjectes passius pel que fa els supòsits d'execució d'obres per a construcció o rehabilitació d'edificacions

10.- Possibilitat de recuperar l'IVA declarat prèviament, en cas d'incompliment d'un contracte de permuta.

11.- Arrendaments d'habitatges exemptes i no exemptes.

12.- Cessió d'ús d'habitatge a societat mercantil, per a que aquesta cedeixi dit habitatge a persones físiques.

13.- Responsabilitat en el cas de canvi de destinació d'un arrendament previst inicialment como ús exclusiu per a habitatge.

14.- Breu referència al arrendament d'habitatges quan es presten serveis turístics.

 

ITPAJD I ISID EN LA FISCALITAT IMMOBILIÀRIA (30 d'octubre)

 

1.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).
- Resum dels elements bàsics de l'Impost.
- Impost "residual" respecte de l'IVA - Esquema bàsic de relació IVA/ITPAJD.
- Anàlisi de les operacions immobiliàries (TPO).
- Lliurament de béns immobles (compravenda).
- Lloguer d'immobles.
- Constitució de drets reals.
- (Operacions urbanístiques).
- Modalitat AJD: préstec hipotecari, obra nova, divisió horitzontal, agrupació, segregació, etc..
- Tipus impositius reduïts: adquisició habitatge habitual.
- Adquisició d'habitatges per a la seva revenda per empresa immobiliària.

 

2.- Impost sobre Successions i Donacions.
- Resum dels elements bàsics de l'Impost.
- Habitatge habitual.
- Reducció en la transmissió mortis causa.
- Donació d'habitatge al descendent (o de diners per adquirir-lo).
- Empresa familiar: l'activitat de lloguer d'immobles.

 

3.- Comprovació de valors.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA