Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: Informes d'auditoria-Resolució de l'ICAC de 15/07/2016. Modificacions NIA-ES revisades i NIA-ES 701. Casos pràctics

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y076/2017
Seu:
 Girona
Àrea:
 

Programa

Informes d'auditoria-Resolució de l'ICAC de 15/07/2016. Modificacions NIA-ES revisades i NIA-ES 701. Casos pràctics

Curs computable com a matèria d'auditoria , a l'efecte de les obligacions de formació continuada establertes per la normativa d'auditoria vigent

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 12 hores

 

 

 

 

Data: 6 d'octubre de 2017

 

 

 

Horari: de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30 hores

 

 

 

Lloc: Col·legi d'Economistes de Catalunya. C/ Joan Maragall, 44, entresol, 3a

 

 

 

Ponent: Sr. Antonio Ramiro Jaraiz. Economista auditor de Comptes. 22 anys d'experiència en la pràctica professional de l'auditoria en Big Four. Revisor de Control de Qualitat en els convenis ICAC-REA+REGA. Col-laborador habitual del Departament de Formació del REA+REGA-CGE. Assessor d'auditors: implantació de procediments tècnics. Membre del Comitè d'Auditoria de l'ICAC.

 

 

 

Quota col·legiats: 160,00€

Quota no col·legiats: 225,00€

Drets de la prova: 45,00€

 

 

 

Introducció:

 

Amb l'objectiu de traslladar a la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya les NIA revisades per part de l'IAASB i incorporar els nous requeriments exigits per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes i pel Reglament (UE) núm. 537/2014, s'ha procedit a la adaptació de determinades NIA.

La modificació de les NIA-ES, en síntesi, suposa un canvi rellevant en el contingut de l' informe d'auditoria de comptes, tant en el seu contingut (informació que aquest ha de recollir) com de la seva estructura, així com a les comunicacions a realitzar pels auditors de comptes amb l'òrgan responsable de l'entitat auditada o com les autoritats supervisores de dita entitat, especialment quant es tracti d'entitats d'interès públic.


Objectius:

Tal vegada dites disposicions seran exigibles en els treballs d'auditoria sobre comptes anuals o estats financers corresponents als exercicis econòmics que s'inicien a partir del 17 de juny de 2016, el nostre objectiu en aquest curs serà comentar el contingut d'aquestes NIA-ES Revisades, fonamentalment els aspectes rellevants, així com destacar els canvis respecte de les NIA-ES actualment en vigor.

Tenint en compte que l'enfocament previst és principalment pràctic, a més de comentar els aspectes teòrics fonamentals, es realitzarà un gran nombre de supòsits pràctics, pel que es presentaran diferents escenaris i després de comentar-los es portarà a terme l'emissió de l'informe d'auditoria.

 

Programa:

El curs tractarà el contingut de la Resolució de 23 de desembre de 2016 emesa per l'ICAC, per la que es publica la modificació de les Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES)260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 i 805; així com la incorporació d'una nova NIA-ES, la 701, i la modificació del Glossari de Termes.

Repassarem, des de un punt de vista teòric, els aspectes fonamentals que s'han modificat, els quals al nostre entendre són els següents:

- L'informe d'auditoria tindrà una estructura i un ordre diferents

-Qüestions claus en la realització de l'auditoria i aspectes més rellevants de la mateixa

-Incertesa material relacionada amb el principi d'empresa en funcionament

-"Altra informació". Informe de gestió

-Les responsabilitats respectives dels administradors i dels auditors

-"Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris": Addicionalment els informes d'auditoria sobre comptes anuals d'entitats d'interès públic han d'incorporar, conforme al que exigeix l'article 10 del Reglament (UE) núm. 537/2014, determinada informació addicional a l'exigida per els informes d'auditoria d'entitats que no tenen aquesta consideració.

-Resolució d'exemples pràctics: Es presentaran diferents situacions que portin a la conclusió que és necessari emetre una opinió:
-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals que conté un paràgraf d'èmfasi i un paràgraf sobre altres qüestions

-Informe d'auditoria CCAA individuals amb opinió favorable quan existeix un dubte material sobre empresa en funcionament adequadament revelada

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb incorrecció material perquè no es revela adequadament la iincertesa material sobre empresa en funcionament

 

-Informe d'auditoria sobre balanç d'una no EIP amb opinió favorable i amb incertesa material sobre empresa en funcionament

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb una opinió amb excepcions per incompliment del marc d'informació financera aplicable i un paràgraf d'èmfasi

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb excepcions degut a una incorrecció material en els comptes anuals que també afecta a l'informe de gestió

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb opinió desfavorable per incorrecció material amb efecte generalitzat en els comptes anuals que afecten en la mateixa mesura a l'informe de gestió

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb denegació d'opinió per falta d'evidència d'auditoria sobre múltiples elements que afecten en la mateixa mesura a l'informe de gestió

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb opinió favorable quan existeix una incorrecció material en l'altre informació

-Informe d'auditoria sobre CCAA individuals amb excepció per limitació a l'abast sobre saldos d'obertura

-Informe d'auditoria en QÜESTIONS CLAU D'AUDITORIA

En definitiva es plantejaran escenaris que combinin diferents situacions per veure com s'expressen en els nous informes d'auditoria segons s'estableix en les NIA-ES RevisadesSEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA