Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Taules dinàmiques d'Excel per auditoria i comptabilitat

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y041/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 5 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 5 h

 

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 7,5 hores en altres matèries.

 

 

DATA: 22 de setembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h. (la prova avaluatòria es farà al finalitzar la sessió, amb una durada màxima de 30 minuts).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 250 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

OBJECTIUS:

Les taules dinàmiques aprofiten la funcionalitat de l'Excel per ajudar-nos a gestionar i analitzar millor les diferents tipologies de dades. Són una eina imprescindible que cal conèixer i dominar per part dels economistes en general i dels professionals de l'auditoria, la comptabilitat i les finances en particular. Proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat per donar resposta a diferents tipus d'anàlisi.

 

Els objectius del curs són els següents:

 

- Dominar l'ús de les taules dinàmiques i disposar d'una eina eficaç per millorar les anàlisis de les dades comptables.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d'una empresa de forma ràpida i eficaç.
- Optimitzar l'elaboració dels informes mensuals, anuals i consolidats de la informació comptable.
- Augmentar la productivitat i reduir els temps empleat en l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Aprendre a dissenyar un sistema d'anàlisi amb diferent informació comptable com suport de la auditoria.
- Conèixer com combinar els diferents tipus d'informes amb indicadors i gràfics segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, i també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics, amb el recolzament d'un manual d'ajuda. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'aprés mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Els participants rebran documentació i exemples d'Excel amb taules dinàmiques.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la configuració Office Excel versió 2007, 2010 o superior. Es recomana a més l'ús de ratolí extern.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques
- Conèixer les principals opcions per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d'un diari comptable.
-Model amb Excel per preparar l'anàlisi de la informació del diari comptable.

 

2. Confecció de diferents tipus d'informes a través de l'anàlisi d'informació comptable
- Evolució de comptes de balanç i d'ingressos i despeses per diferents períodes temporals.
- Evolució del immobilitzat per tipus d'altes i baixes.

 

3. Realització d´un cas global confeccionant diferents tipus d'informes per fer una auditoria a través de les dades comptables.

 

4. Confecció de balanços i comptes d'explotació.
- Preparació prèvia de les taules dinàmiques
- Procés d'automatització per confeccionar els informes.

 

5. Anàlisi d'un registre d'inversions per diferents tipus d'agrupacions.

 

6. Creació d'un informe per analitzar la rotació dels stocks.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA