Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: Mòdul 1 | Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament (Amb referència al tancament 2019 i Covid).

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y036/2020
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Homologació:
- 4h Comptabilitat - auditors de comptes (ICAC)
- homologat 4 hores RECC

 

Mòdul 1.

De 9.30 a 13.30 hores

 

Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament (Amb referència al tancament 2019 i Covid).

 

DATA: Dijous, 17 de setembre de 2020

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. C/ Pere de Cabrera, 16, 1.G

 

 

 

NOTA IMPORTANT: no s'acceptaran inscripcions el mateix dia del curs

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 80 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 120 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar dues circumstàncies comptables que l'economista i l'auditor han de solucionar en les actuals condicions sanitàries que estem vivint.


a) Les diferents tipologies de fets posteriors al tancament de l'exercici requereixen d'un assossegat anàlisi, ja que la catalogació que es faci d'aquestes situacions afectarà de manera directa als comptes anuals i l'opinió de l'auditor. La diferenciació entre els fets posteriors de tipus 1 i els de tipus 2 en ocasions no resulta del tot precisa, i això repercuteix directament sobre el resultat de l'exercici i en la imatge fidel de la situació financera i patrimonial. La reformulació dels comptes anuals en el cas Bankia i altres anàlegs que hi ha hagut en empreses cotitzades, mostren com esdeveniments posteriors a el tancament poden tenir un impacte rellevant sobre la informació financera.


Així cal preguntar-se: Les valoracions a 31/12/19 es veuen afectades per les recents caigudes de valor durant el primer trimestre 2020? Quan s'ha de fer provisió un ajust de plantilla la tramitació es desenvolupa a cavall de dos exercicis consecutius? Quan un fet posterior implica un ajust en el valor d'actius o passius? Es poden fer provisió pèrdues derivades de la paralització empresarial actual a causa de la pandèmia? ..., etc.


b) La comptabilitat normalment es fonamenta en una hipòtesi de gestió continuada, de negoci en marxa ( "going concern"), però quan aquesta presumpció no resulta d'aplicació s'obre un enfocament comptable de dissolució i liquidació del negoci, sent obligatori aplicar els criteris derivats de la Resolució de l'ICAC de 18 d'octubre de 2013, sobre el marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.


La hipòtesi de no continuïtat afecta la valoració, registre i classificació dels actius. Poden néixer noves rúbriques en el balanç i simultàniament altres partides hauran de ser eliminades. La previsible liquidació de l'empresa repercuteix sobre el valor recuperable dels actius i això s'estén a el càlcul de la deterioració.

L'actual situació sanitària ha suposat la paralització de molts negocis i una important sequera de liquiditat, amb la consegüent repercussió sobre la informació comptable. Els professionals encarregats de confeccionar, d'auditar o d'assessorar en la formulació dels comptes anuals hauran de valorar tots els fets posteriors a el tancament de l'exercici, els fets agreujants i els mitigants, i considerar les implicacions que tindran sobre l'aplicació del principi de empresa en funcionament. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és reflexionar sobre aquestes circumstàncies i contribuir a resoldre qüestions a què s'enfronten els


PROGRAMA:

 

1. ELS FET POSTERIORS A TANCAMENT DE L'EXERCICI.


a. Normativa reguladora
b. Tipologia de Fets posteriors:
- Fets posteriors que posin de manifest condicions que ja existien a la data de tancament de l'exercici
- Fets posteriors que posin de manifest condicions que no existien a la data de tancament de l'exercici
- Fets posteriors que afectin l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.
c. Discussió de situacions empresarials i casos controvertits.
d. Repercussió sobre els estats financers i l'opinió d'auditoria.
e. Llei 22/2015 i contingut de la Memòria.
f. Anàlisi dels esdeveniments esdevinguts després de el tancament de l'exercici 2019.

 

2. A la NO APLICACIÓ DEL PRINCIPI D'EMPRESA EN FUNCIONAMENT:


a. Abast: quan no procedeix aplicar el principi d'empresa en funcionament, indicis i factors mitigants. Vinculació amb la norma de fets posteriors.
b. Valor de liquidació valor d'ús, valor recuperable, cost amortitzat dels deutes, ..., sota una hipòtesi de liquidació.
c. Instruccions comptables de la RICAC- 2013: ANCMV, Provisions, UGE`s; Fons de comerç, Inversions en empreses de el grup i associades, actius fiscals, càlcul de deterioraments, subvencions,
d. Formulació dels comptes anuals de l'empresa en liquidació: comptes individuals i comptes consolidats. Repercussió sobre l'opinió d'auditoria.
e. Concursos de creditors

 

3. UN BREU REPÀS ALS PRINCIPALS IMPACTES COMPTABLES DERIVATS DEL coronavirus I ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓ I AUDITORIA DE COMPTES ANUALS.

 

a. Introducció: Possibles impactes del coronavirus sobre els comptes anuals
b. Terminis per a la formulació de comptes anuals
c. Absència de la signatura dels administradors en els comptes anuals i en l'informe de gestió
d. Nous terminis per a l'auditoria de comptes
e. Sobre l'ampliació dels terminis per a l'aprovació de comptes
f. Impacte del coronavirus en el treball de l'auditor i en el seu informe

 

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ALS 2 MÒDULS DEL CURS Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament | Actualització comptable 2020

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA