Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

SEU DE LLEIDA: Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament | Actualització comptable 2020

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y035/2020
Seu:
 Lleida
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

Homologació:
- 8h Comptabilitat - auditors de comptes (ICAC)
- homologat 8 hores RECC

 

DATA: Dijous, 17 de setembre de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 hores.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. C/ Pere de Cabrera, 16, 1.G

 

 

 

NOTA IMPORTANT: no s'acceptaran inscripcions el mateix dia del curs

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

PREU 2a INSCRIPCIÓ COL·LABORADOR: 80 €

 

NOTA: Si feu clic a INSCRIURE'S implica la inscripció als dos mòduls. Teniu l'opció de fer només un mòdul (més informació a peu de pàgina).

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Juan Luis Domínguez, economista i auditor de comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

Mòdul 1.

De 9.30 a 13.30 hores:

 

Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament (Amb referència al tancament 2019 i Covid).

 

PRESENTACIÓ:

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar dues circumstàncies comptables que l'economista i l'auditor han de solucionar en les actuals condicions sanitàries que estem vivint.


a) Les diferents tipologies de fets posteriors al tancament de l'exercici requereixen d'un assossegat anàlisi, ja que la catalogació que es faci d'aquestes situacions afectarà de manera directa als comptes anuals i l'opinió de l'auditor. La diferenciació entre els fets posteriors de tipus 1 i els de tipus 2 en ocasions no resulta del tot precisa, i això repercuteix directament sobre el resultat de l'exercici i en la imatge fidel de la situació financera i patrimonial. La reformulació dels comptes anuals en el cas Bankia i altres anàlegs que hi ha hagut en empreses cotitzades, mostren com esdeveniments posteriors a el tancament poden tenir un impacte rellevant sobre la informació financera.


Així cal preguntar-se: Les valoracions a 31/12/19 es veuen afectades per les recents caigudes de valor durant el primer trimestre 2020? Quan s'ha de fer provisió un ajust de plantilla la tramitació es desenvolupa a cavall de dos exercicis consecutius? Quan un fet posterior implica un ajust en el valor d'actius o passius? Es poden fer provisió pèrdues derivades de la paralització empresarial actual a causa de la pandèmia? ..., etc.


b) La comptabilitat normalment es fonamenta en una hipòtesi de gestió continuada, de negoci en marxa ( "going concern"), però quan aquesta presumpció no resulta d'aplicació s'obre un enfocament comptable de dissolució i liquidació del negoci, sent obligatori aplicar els criteris derivats de la Resolució de l'ICAC de 18 d'octubre de 2013, sobre el marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.


La hipòtesi de no continuïtat afecta la valoració, registre i classificació dels actius. Poden néixer noves rúbriques en el balanç i simultàniament altres partides hauran de ser eliminades. La previsible liquidació de l'empresa repercuteix sobre el valor recuperable dels actius i això s'estén a el càlcul de la deterioració.

L'actual situació sanitària ha suposat la paralització de molts negocis i una important sequera de liquiditat, amb la consegüent repercussió sobre la informació comptable. Els professionals encarregats de confeccionar, d'auditar o d'assessorar en la formulació dels comptes anuals hauran de valorar tots els fets posteriors a el tancament de l'exercici, els fets agreujants i els mitigants, i considerar les implicacions que tindran sobre l'aplicació del principi de empresa en funcionament. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és reflexionar sobre aquestes circumstàncies i contribuir a resoldre qüestions a què s'enfronten els


PROGRAMA:

 

1. ELS FET POSTERIORS A TANCAMENT DE L'EXERCICI.


a. Normativa reguladora
b. Tipologia de Fets posteriors:
- Fets posteriors que posin de manifest condicions que ja existien a la data de tancament de l'exercici
- Fets posteriors que posin de manifest condicions que no existien a la data de tancament de l'exercici
- Fets posteriors que afectin l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.
c. Discussió de situacions empresarials i casos controvertits.
d. Repercussió sobre els estats financers i l'opinió d'auditoria.
e. Llei 22/2015 i contingut de la Memòria.
f. Anàlisi dels esdeveniments esdevinguts després de el tancament de l'exercici 2019.

 

2. A la NO APLICACIÓ DEL PRINCIPI D'EMPRESA EN FUNCIONAMENT:


a. Abast: quan no procedeix aplicar el principi d'empresa en funcionament, indicis i factors mitigants. Vinculació amb la norma de fets posteriors.
b. Valor de liquidació valor d'ús, valor recuperable, cost amortitzat dels deutes, ..., sota una hipòtesi de liquidació.
c. Instruccions comptables de la RICAC- 2013: ANCMV, Provisions, UGE`s; Fons de comerç, Inversions en empreses de el grup i associades, actius fiscals, càlcul de deterioraments, subvencions,
d. Formulació dels comptes anuals de l'empresa en liquidació: comptes individuals i comptes consolidats. Repercussió sobre l'opinió d'auditoria.
e. Concursos de creditors

 

3. UN BREU REPÀS ALS PRINCIPALS IMPACTES COMPTABLES DERIVATS DEL coronavirus I ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓ I AUDITORIA DE COMPTES ANUALS.

 

a. Introducció: Possibles impactes del coronavirus sobre els comptes anuals
b. Terminis per a la formulació de comptes anuals
c. Absència de la signatura dels administradors en els comptes anuals i en l'informe de gestió
d. Nous terminis per a l'auditoria de comptes
e. Sobre l'ampliació dels terminis per a l'aprovació de comptes
f. Impacte del coronavirus en el treball de l'auditor i en el seu informe

 

 

 

Mòdul 2

 

De 15.30 a 19.30 hores

 

Actualització comptable 2020: Economistes i auditors davant les últimes consultes del BOICAC i una altra normativa d'interès

 

OBJECTIUS:

 

En els últims butlletins oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant de l'PGC vigent. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions de certa complexitat que presenta la realitat empresarial.

Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els pronunciaments últims de l'ICAC, s'organitza aquesta sessió per facilitar la resolució de problemes en les empreses clients, i simultàniament posar a el dia als equips professionals dels despatxos.

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat i la interpretació pràctica dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents com, entre d'altres, les que segueixen:

 

PROGRAMA:

 

- Sobre si s'han de fer ajustos al tancament de l'exercici per les conseqüències derivades de l'estat d'alarma per a la gestió de l'COVID-19 i la possible no aplicació del principi d'empresa en funcionament.
- Efectes de la crisi sanitària en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.
- La comptabilització dels ERTO 's
- Anàlisi de les àrees comptables més afectades per la pandèmia.
- La classificació en corrent o no corrent d'un préstec.
- La capitalització de despeses financeres per una societat que gestiona rendes vitalícies.
- Sobre el repartiment d'un dividend entre empreses de el grup després de successius canvis de valors.
- La catalogació comptable d'un contracte d'arrendament i possibles modificacions posteriors.
- Donació d'un soci a una societat limitada professional
- Registre comptable del pagament de certs dividends
- Compra d'empresa que no és negoci
- Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
- Imputació de subvencions vinculades a inversions financeres
- La possibilitat de signar els informes d'auditoria de comptes mitjançant signatura electrònica.
- Sobre l'obligació de publicar l'informe de transparència pels auditors de EIP
- L'aplicació de la normativa reguladora de la protecció de dades personals en l'àmbit d'un treball d'auditoria de comptes.
- El registre de certes subvencions, donacions i llegats rebuts.
- Efecte impositiu de la "reserva de capitalització".
- Facultat d'emprar models abreujats per les filials d'un grup on la seva matriu no diposita comptes anuals consolidats en el Registre.
- Vendes d'unes parcel-les: existència o inversions immobiliàries
- Comissions abonades a professionals que fan d'intermediaris en un arrendament operatiu.
- Adquisició de mercaderies en moneda estrangera.
- Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l'adquisició d'una cartera d'accions.
- Compromís en ferm per a l'adquisició d'existències.
- Societats de el grup en el sentit de l'art. 42 de el Codi de Comerç.
- Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de seguir desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física.
- Valoració de residus.
- Subvenció rebuda per finançar l'adquisició de sòl i criteri a seguir per amortitzar les inversions immobiliàries.
- Dividend rebut quan s'han realitzat inversions successives.
- Breu comentari d'altres novetats comptables: per exemple, algunes Operacions societàries habituals en pimes RICAC 2019

 

 

 

NOTA: La inscripció als moduls per separat es pot fer mitjançant aquests enllaços:

 

Inscripcions Mòdul 1 Economistes i auditors davant els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament (Amb referència al tancament 2019 i Covid).

 

Inscripcions Mòdul 2 Actualització comptable 2020: Economistes i auditors davant les últimes consultes del BOICAC i una altra normativa d'interès

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col-legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

 SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA