Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Webinar: PIMES: Curs pràctic de l'Impost sobre Societats 2019 i comptabilització de l'efecte impositiu

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F028/2020
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 12 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

 

FORMACIÓ ONLINE (en directe):

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix sessions de formació en streaming, és a dir, formació retransmesa en directe que es podrà realitzar des d'on es vulgui.

Aquestes sessions de formació ("Webinars" o seminaris web), són en format online. Per tramitar la inscripció serà imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina, com en qualsevol curs, i un breu registre a la plataforma d'streaming "ZOOM" que el Col·legi ha contractat, per poder obtenir l'enllaç de connexió.

Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import del Webinar, l'usuari rebrà una invitació per al Registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per a la realització del Webinar.

 

 

 

DATA: 30 de juny; 2, 7, 9, 14 i 16 de juliol de 2020.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 11.30 hores

 

 

 

COL.LEGIATS: 265 €

NO COL.LEGIATS: 340 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Antonio Garrido, economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona (1981 a 2015). Soci del Gabinete Garrido Asesores. Professor col-laborador del REA.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Davant el tancament comptable-fiscal i preparació dels comptes anuals de 2019, les petites i mitjanes empreses (PIMES) hauran de tenir en compte, de manera molt especial, les implicacions resultants dels següents canvis legislatius:

 

En el terreny comptable: Els efectes del RD 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es van modificar tots els textos de la planificació general espanyola, entre els quals es troba el PGC-PIMES. Resumint-se els seus efectes en tres línies:

1. L'ampliació de l'àmbit subjectiu d'aplicació del PGC-PIMES.
2. Simplificació de les obligacions comptables de les PIMES.
3. Canvi en el tractament de l'immobilitzat intangible i fons de comerç.

 

En l'àmbit del IS: Les implicacions de la revisió global de l'Impost que ha comportat la Llei 27/2014, en vigor des de 2015. Entre les quals destaquen, les derivades de:

1. La regulació del fet imposable. Amb la incorporació del concepte d'activitat econòmica vs entitat patrimonial.
2. La incorporació com a contribuent a les societats civils amb objecte mercantil.
3. La simplificació en matèria d'amortitzacions amb una sola Taula.
4. El concernent a tot el tema de compensació de bases imposables negatives.
5. La fiscalitat del deteriorament de valor dels immobilitzats financers.
6. La fiscalitat de tot el tema relatiu a la doble imposició.
7. Els tipus de gravamen de l'Impost; i
8. Els canvis en els règims especials de l'Impost. Com és el cas del règim especial per a les empreses de reduïda dimensió.

 

 

 

OBJECTIUS:

Exposar i explicar l'Impost de societats de formar clara i pràctica, segons el text actualitzat de la Llei del tribut, i en l'àmbit de les PIMES.
- Permetre als assistents conèixer, les diferents parts de l'estructura liquidatòria de l'Impost, basada, pel normal, en el mètode d'estimació directa o comptable.
- Derivar en les diferents correccions al fet que obliga el citat mètode d'estimació, a realitzar per l'obligat tributari en l'autoliquidació de l'Impost.
- Conèixer les diferents eines comptables per a comptabilitzar les incidències comptables que procedeixin.
- Desenvolupar i aplicar les eines anteriors d'acord amb el mètode de les diferències
temporàries, en què es basen els plans de comptabilitat seguint la NIC 12.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Professionals de PIMES amb responsabilitat en l'àmbit financer o fiscal.
- Professionals de l'assessorament fiscal i de la gestió administrativa.
- I en particular, advocats, economistes, gestors administratius, graduats socials,
titulats mercantils i empresarials i altres professionals interessats a conèixer aquest
important impost.

 

 

 

PROGRAMA:

TEMA 1: Conceptes generals.
TEMA 2: El fet imposable. Contribuents.
TEMA 3: La base imposable: concepte i determinació.
TEMA 4: Resultat comptable i BI.
TEMA 5: Imputació temporal d'ingressos i despeses.
TEMA 6: Correccions de valor: amortitzacions.
TEMA 7: Pèrdues per deteriorament i provisions i despeses.
TEMA 8: Despeses no deduïbles. Límit a la deducció de les despeses.
TEMA 9: Introducció a les regles especials de valoració.
TEMA 10: Exempció per evitar la doble imposició.
TEMA 11: Reserva de capitalització.
TEMA 12: La compensació de bases imposables negatives.
TEMA 13: Determinació de la quota íntegra.
TEMA 14: Determinació de la quota líquida i quota diferencial.
TEMA 15. Règim especial per a empresa de reduïda dimensió.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA