Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

SEU DE LLEIDA: Curs sobre Fiscalitat Immobiliària

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G160/2019
Seu:
 Lleida
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES: 23 d'octubre i 6 de novembre de 2019.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 120 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 200 €

 

NOTA: Si feu clic a INSCRIURE'S implica la inscripció als dos mòduls. Teniu l'opció de fer només un mòdul (més informació a peu de pàgina).

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

 

Mòdul 1

Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L'Impost bens immobles. L'activitat immobiliària a l'Impost sobre activitats econòmiques.

 

Dimecres, 23 d'octubre de 2019PROGRAMA:

 

I. Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)


1.- Règim d'individualització de rendes

2.- Condició de contribuents de les societats civils / comunitats de bens

3.- Rendiments del capital immobiliari.
. Despeses deduïbles.
. Reducció dels rendiments de capital immobiliari.
. La fiscalitat de l'arrendament turístic.

4.- Qualificació com rendiment d'activitats econòmiques dels arrendaments d'immobles
. Delimitació del concepte.
. Diferències doctrinals entre l'IRPF i l'Impost sobre Societats.

5.- Guanys Patrimonials
. Supòsits en els que no es produeix alteració / guany patrimonial. Estudi especial dels casos de divisió de la cosa comuna.
. Determinació dels valors de transmissió, adquisició i del guany patrimonial.
. Exempcions aplicables.
. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió.
. Supòsits específics de determinació del guany patrimonial en una operació immobiliària.
. Disposició transitòria novena. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

6.- Valoració de rendes en espècie (utilització d'habitatge per un treballador, soci, etc.).

7.- Imputacions immobiliàries.

8.- Deducció por lloguer de l'habitatge habitual.

9.- Règim transitori de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual.

 

II. L'Impost bens immobles.

 

III. L'activitat immobiliària a l'Impost sobre activitats econòmiques.

 

PONENT:

Sr. Jordi Bertran, economista i assessor fiscal. Soci-director de Bertran Ribera Asesores SLP.

 

 

 

Mòdul 2

 

ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

 

Dimecres, 6 de novembre de 2019

 

PROGRAMA:

 

1.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).
- Resum dels elements bàsics de l'Impost.
- Impost "residual" respecte de l'IVA - Esquema bàsic de relació IVA/ITPAJD.
- Anàlisi de les operacions immobiliàries (TPO).
- Lliurament de béns immobles (compravenda).
- Lloguer d'immobles.
- Constitució de drets reals.
- (Operacions urbanístiques).
- Modalitat AJD: préstec hipotecari, obra nova, divisió horitzontal, agrupació, segregació, etc..
- Tipus impositius reduïts: adquisició habitatge habitual.
- Adquisició d'habitatges per a la seva revenda per empresa immobiliària.

2.- Impost sobre Successions i Donacions.
- Resum dels elements bàsics de l'Impost.
- Habitatge habitual.
- Reducció en la transmissió mortis causa.
- Donació d'habitatge al descendent (o de diners per adquirir-lo).
- Empresa familiar: l'activitat de lloguer d'immobles.

3.- Comprovació de valors.

PONENT:


Sra. Natàlia Caba, llicenciada en Dret. Directora General de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

 

 

NOTA: La inscripció als moduls per separat es pot fer mitjançant aquests enllaços:

 

Inscripcions Mòdul 1 Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L'Impost bens immobles. L'activitat immobiliària a l'Impost sobre activitats econòmiques.

 

Inscripcions Mòdul 2 ITPAJD i ISID en la fiscalitat immobiliària

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA